Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

22.10.2019

Zakończony 02.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Numer naboru: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-002/19

Uwaga! Komunkaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". • Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

  02.03.2020

  Lista projektów (PDF, 379.01 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 22 listopada 2019 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 2 grudnia 2019 do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to maj 2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.5, w terminie od 22.11.2019 r. (godz. 8:00) do 02.12.2019 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

O dofinansowanie w ramach RPOWP może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadający akredytację na województwo podlaskie, jak i nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPOWP dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji na województwo podlaskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej(1) działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:
  1. usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;
  2. usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;
  3. usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;
  4. wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, obejmujące następujące instrumenty:
   • usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, wizyty studyjne;
   • przyznanie wsparcia finansowego na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym(2);
   • wsparcie pomostowe(3) w formie finansowej(4).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10,10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

16 500 000,00 PLN(5)

W tym wsparcie finansowe EFS: 14 763 158,00 PLN

W tym budżet państwa: 1 736 842,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:

minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2.01 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 783 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 388 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 381 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 340 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.60 MB)
 6. Wzór umowy/porozumienia:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 280 kB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 357 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) zmiana z 25.11.2019
  • Nieaktualny Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 362 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 88 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 165 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. (PDF 1.04 MB)
 14. Definicje wskaźników efektywnościowych OWES (DOC 101 kB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Załączniki do umowy:

 1. Zał. nr 1 do wzoru Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 633 kB)
 2. Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Harmonogram płatności (DOCX 338 kB)
 3. Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 297 kB)
 4. Zał. nr 4 do wzoru Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 337 kB)
 5. Zał. nr 5 do wzoru Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOC 602 kB)
 6. Zał. nr 6 do wzoru Umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 344 kB)
 7. Zał. nr 7 do wzoru Umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (nie dotyczy Beneficjentów rozliczających wydatki wyłącznie w oparciu o kwoty ryczałtowe) (DOCX 339 kB)
 8. Zał. nr 8 do wzoru Umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów (DOCX 74 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

e-mail: integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

28.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia drugą, ostatnią część listy projektów wybranych do dofinansowania. IOK przedstawia również skład Komisji Oceny Projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 204 kB)

07.05.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na maj 2020 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 317 kB)

07.05.2020

Instytucja Ogłaszająca Konkurs przedstawia pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Pełna treść komunikatu (PDF 204 kB)

13.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

02.03.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursu RPPD.07.03.00-IZ.00-20-002/19.

Treść komunikatu (PDF 431 kB)

27.01.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na marzec 2020 r.

Treść komunikatu (PDF 477 kB)

25.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od  22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)


(1) Podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES. Akredytacja jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w związku ze spełnieniem Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES).

(2) Wsparcie finansowe w formie i wysokości wskazanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

(3) Wsparcie pomostowe ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu go do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

(4) Wsparcie pomostowe w formie i wysokości wskazanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

(5) IOK dopuszcza możliwość zmniejszenia alokacji na konkurs do kwoty 12 500 000,00 PLN, w przypadku braku zgody Komisji Europejskiej na zwiększenie środków w Działaniu 7.3 (przesunięcie rezerwy wykonania w ramach Osi VII).

Poleć innym: