Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

26.02.2019

Zakończony 14.06.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Typ projektu Rozwój usług elektronicznych w administracji
Numer naboru: RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (Komunikat z 15.05.2019)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r. (Komunikat z 10.04.2019)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 29 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 19 czerwca 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym;
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte przedsięwzięcia służące rozwojowi usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego w zakresie obejmującym w szczególności:

 • a) aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług – w tym elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług; zapewnienie integracji świadczonych e-usług z usługami dostępnymi poprzez platformę ePUAP; przygotowanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych;
 • b) promocję e-usług administracji publicznej (tylko jako element projektu);
 • c) udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej,
  • w tym w zakresie informacji przestrzennej i publicznych rejestrów geodezyjnych – przedsięwzięcie dotyczące modernizacji i cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków (EGIB) mające na celu jej ujednolicenie, poprawę jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenie istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Niezbędnymi elementami przedsięwzięcia będą również zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz budowa i rozbudowa narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT, ZSIN.
 • d) zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – c).
 • e) rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu a) – c), w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji i systemów mających na celu:
  • informatyzację usług i procedur wewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych,
  • elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.15 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 1000 kB)

Wzory załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1.41 MB)

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (PDF 883 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 603 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 275 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 91 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 30 maja 2019 r. (PDF 1.25 MB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 9 kwietnia 2019 r. (PDF 536 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 5 marca 2019 r. (PDF 662 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

 • tel. (85) 66 54 -981, -992 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

30.08.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów do 30 310 585,00 mln zł. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone w ramach naboru, które zostaną ocenione pozytywnie, otrzymają dofinansowanie.

Treść komunikatu (PDF 191 kB)

17.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęło 1wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 37 299 790,46 PLN.

28.05.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmieniony został załącznik - model finansowy.

16.05.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość przygotowania modelu finansowego na wzorze innym niż załączony do Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu danych.

Pełna treść komunikatu (DOC 66 kB)

15.05.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 14 maja 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 14 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.

Pełna treść komunikatu (DOC 83 kB)

24.04.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w związku aktualizacją modelu finansowego, zmianie ulega Załącznik Model finansowy”.

10.04.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 9.04.2019 podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 6 maja 2019 r.). Powyższa zmiana skutkuje jednocześnie przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu (obecnie: wrzesień 2019 r., zaś po zmianie: październik 2019 r.).

Aktualizacja w skutkuje wprowadzeniem zmian w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu ze zmianami (DOCX 67 kB)

04.04.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w związku aktualizacją modelu finansowego, zmianie ulega Załącznik Model finansowy”.

03.04.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w związku aktualizacją modelu finansowego, zmianie ulega Załącznik Model finansowy”.

Poleć innym: