Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, typ projektu: digitalizacja

29.05.2019

Zakończony 26.07.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Typ projektu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie

Numer naboru: RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/19

29.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania około 3,5 mln zł.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  10.12.2019

  Wynik naboru (PDF, 382.35 KB)

 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  10.12.2019

  Lista projektów (PDF, 382.36 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

26 lipca 2019 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 31 lipca 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z JST,
 • instytucje kultury, określone w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.), które prowadzą swoją działalność na poziomie regionalnym/lokalnym[1],
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi działalność oświatową i edukacyjną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa – jedynie w przypadku projektów dotyczących ponownego wykorzystania ISP,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponowne wykorzystanie. Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia służące:

 • przetwarzaniu na treści cyfrowe zasobów sektora publicznego – budowa, zakup lub rozbudowa systemów i sprzętu do prowadzenia prac digitalizacyjnych;
 • przechowywaniu i udostępnianiu zasobów sektora publicznego w celu zapewnienia powszechnego dostępu do zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania (z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy nr 2013/37/UE) – budowa, zakup i rozbudowa baz i platform zapewnianiających warunki bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, scalania informacji o zdigitalizowanych zasobach oraz udostępniania treści cyfrowych;
 • zapewnieniu elektronicznej dostępności zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością i społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – b) – zakup i wdrożenie niezbędnych aplikacji/oprogramowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 811 KB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 80 kB)

Instrukcja do formularza w zakresie OOŚ (PDF 673 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 94 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 56 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji (XLS 156 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 63 kB) 

Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 210 kB)

Model finansowy (XLSX 420 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 1.48 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 950 kB)

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (PDF 933 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 462 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 155 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t. j. z późń. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 24.07.2019 (PDF 219 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -354, -921 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:


[1] Ze wsparcia wykluczone są instytucje kultury, które mogą otrzymać dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Poleć innym: