Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

26.06.2020

Zakończony 30.10.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Typ projektu Rozwój usług elektronicznych w administracji

Numer naboru: RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/20

Uwaga! Ważne informacje i komunikaty znajdują się w dziale "Komunikaty".

02.11.2020

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 42 wnioski o łącznej wartości dofinansowania ok. 81 000 000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

27 lipca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 października 2020 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021 r. (Komunikat z 27.05.2021)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 27 lipca 2020 r. od godziny 8:00 do 30 października 2020 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 4 listopada 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym;
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte przedsięwzięcia służące rozwojowi usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego w zakresie obejmującym w szczególności:

 • aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług – w tym elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług; zapewnienie integracji świadczonych e-usług z usługami dostępnymi poprzez platformę ePUAP; przygotowanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych;
 • promocję e-usług administracji publicznej (tylko jako element projektu);
 • udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej,
  • w tym w zakresie informacji przestrzennej i publicznych rejestrów geodezyjnych – przedsięwzięcie dotyczące modernizacji i cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków (EGIB) mające na celu jej ujednolicenie, poprawę jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenie istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Niezbędnymi elementami przedsięwzięcia będą również zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz budowa i rozbudowa narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT, ZSIN.
 • zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – c).
 • rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu a) – c), w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji i systemów mających na celu:
  • informatyzację usług i procedur wewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych,
  • elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikat z dnia 20.08.2020 r. - zmiany w Regulaminie konkursu - treść komunikatu

Regulamin konkursu (PDF 1.21 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 1.19 MB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 62 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 673 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 42 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 67 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 53 kB)

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 192 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 621 kB)

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (PDF 512 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP - zmiana z 26.01.2021 (PDF 767 kB)

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 388 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 155 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 21 października 2020 r. (PDF 300 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 22 września 2020 r. (PDF 232 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20 sierpnia 2020 r. (PDF 244 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -354, -992, -981, -927 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

27.05.2021

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień, próśb Wnioskodawców o wydłużenie terminu na dostarczenie poprawionych dokumentów w następstwie zapytań Komisji Oceny Projektów oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r. (uprzednio termin ustalono na maj 2021 r.).

Treść komunikatu (PDF 271 kB)

08.03.2021

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów, wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021 r.

Treść komunikatu (PDF 265 kB)

26.01.2021

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w ramach niniejszego konkursu, zaktualizowany został załącznik „Regulamin KOP”.

Jednocześnie IOK informuje, iż ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie będzie prowadzona zgodnie z formułą określoną w § 10 ust. 1 lit. a Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów, oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR), tj. każdy projekt w oparciu o wniosek zostanie poddany ocenie przez:

 • dwóch losowo wybranych członków Komisji będących pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego,
 • jednego losowo wybranego członka Komisji będącego ekspertem w rozumieniu rozdziału 15a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przy czym ocenia on wyłącznie kryteria oznaczone w karcie oceny (*)

Treść komunikatu (PDF 340 kB)

17.09.2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 17 września 2020 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 30 października 2020 r. do godziny 15.00 (pierwotny termin wyznaczono na 31 sierpnia 2020 r.).

Pełna treść komunkatu (PDF 476 kB)

20.08.2020

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 21 września 2020 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 31 sierpnia 2020 r.).

Pełna treść komunkatu

Poleć innym: