Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

26.06.2020

Aktualny od 27.07.2020 do 31.08.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Typ projektu Rozwój usług elektronicznych w administracji

Numer naboru: RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

27 lipca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 sierpnia 2020 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 27 lipca 2020 r. od godziny 8:00 do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 3 września 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym;
 • partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte przedsięwzięcia służące rozwojowi usług elektronicznych w administracji na terenie województwa podlaskiego w zakresie obejmującym w szczególności:

 • aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług – w tym elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług; zapewnienie integracji świadczonych e-usług z usługami dostępnymi poprzez platformę ePUAP; przygotowanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych;
 • promocję e-usług administracji publicznej (tylko jako element projektu);
 • udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej,
  • w tym w zakresie informacji przestrzennej i publicznych rejestrów geodezyjnych – przedsięwzięcie dotyczące modernizacji i cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków (EGIB) mające na celu jej ujednolicenie, poprawę jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenie istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Niezbędnymi elementami przedsięwzięcia będą również zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz budowa i rozbudowa narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT, ZSIN.
 • zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczności mniejszościowych jako jeden z elementów projektu a) – c).
 • rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej w administracji jako jeden z elementów projektu a) – c), w tym w szczególności zakup, wdrożenie i rozbudowę aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, np.: aplikacji i systemów mających na celu:
  • informatyzację usług i procedur wewnętrznych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania danych osobowych,
  • elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.21 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 1.19 MB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 62 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 673 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 42 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 67 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 53 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 192 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 621 kB)

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (PDF 512 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 388 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 155 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -354, -992, -981, -927 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Poleć innym: