Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

01.08.2017

Aktualny od 31.08.2017 do 13.10.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1   Infrastruktura ochrony zdrowia

Numer naboru: RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13 października 2017 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 13 października 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przedsiębiorcy,

- osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia,

- jednostki budżetowe,

- organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji inwestycji uzupełniających interwencję EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową [Narzędzie 14 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%;

- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.11 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 787 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 75 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 92 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania pod VAT (DOCX 260 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF 114 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 833 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 328 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (DOCX 695 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 899 kB)

Inne załączniki:

Przewodnik po wybranych kryteriach wyboru projektów (PDF 796 kB)

Wzór etykiet na segregatory (PDF 133 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217,   j.t.   z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkur

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 06.09.2017 r. (PDF 293 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 24.08.2017 r. (PDF 286 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 354, - 979, - 305 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko
nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

21.08.2017

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 8.4.1 Inwestycje uzupełniające interwencję EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową, IOK informuje, iż nie przewiduje organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego. Biorąc pod uwagę ograniczone grono potencjalnych Wnioskodawców i w celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.

Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 354, -979 oraz - 305 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: