Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ 12 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) formuła pośrednia - WZNOWIONY

27.09.2019

Zakończony 31.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Typ 12 Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe)
formuła pośrednia

Numer naboru: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-048/19

08.01.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 9 495 528,92 zł PLN, z czego EFRR wynosi 8 495 999,56 PLN.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  10.04.2020

  Wynik naboru (XLSX, 40.96 KB)

 • Lista projektów poddanych ocenie

  10.04.2020

  Lista projektów (XLSX, 41.14 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

8 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/składanie wniosku/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 8 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do godziny 15.30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 7 stycznia 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

UWAGA!

Wnioskodawcą mogą być podmioty z obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury lub Stowarzyszenia „Sąsiedzi” lub Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania lub Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski", przy jednoczesnym spełnieniu warunku, iż inwestycja drogowa przyczynia się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (inwestycje wynikające z lokalnych/gminnych programów rewitalizacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem zostaną objęte inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) tj.:

 • budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (inwestycje wynikające z lokalnych/gminnych programów rewitalizacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalna/minimalna wartość projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nie została ustalona.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć– 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + 10 % współfinansowanie z budżetu państwa)- nie może przekroczyć– 95%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi minimum 5 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 000 000,00 PLN EFRR oraz środki pochodzące z Budżetu Państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 224 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (DOCX 125 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 76 kB)

Instrukcja wypełniania formularza OOŚ (PDF 687 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 52 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 54 kB)

Model finansowy (XLSX 411 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 151 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów - zmiana z 22.10.2019 (DOCX 142 kB)

Nieaktualne Kryteria wyboru projektów (DOCX 119 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (DOCX 148 kB)

Regulamin pracy KOP - pełna ocena dokonywana przez eksperta (DOCX 111 kB)

Inne załączniki:

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (DOCX 32 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 79 kB)

Logotypy czarne (JPG 62 kB) i kolorowe (JPG 391 kB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, t.j. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania. Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK poprzez:

 • konsultacje telefoniczne pod numerem tel. (85) 66 54 912, -320, -307, w godz. od 09.00 do 13.00.
 • konsultacje elektroniczne: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl. Pytania i odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. IOK zastrzega sobie prawo publikowania wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy i polegają na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji. Nie muszą podlegać publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów.
 • Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez Wnioskodawców przesyłane pocztą tradycyjną (na adres: Departament Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok).
 • Konsultacje osobiste w siedzibie IOK (Departament Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 305) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie kwestii merytorycznych związanych ściśle z koncepcją projektu z wyłączeniem omawiania podstawowych zasad aplikowania wynikających z dokumentacji konkursowej.
 • Pre-panele w siedzibie IOK (Departament Rozwoju Regionalnego, adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok pok. 305) po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Celem konsultacji powinno być omówienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów w kontekście planowanego projektu. Wartością dodaną pre-panelu powinno być wyeliminowanie koncepcji projektów, które nie spełniają warunków brzegowych konkursu lub możliwa do uzyskania liczba punktów nie pozwala uzyskać pozytywnej oceny.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

31.03.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na sytuację związaną z wprowadzeniem stanu epidemicznego i rozwijającą się pandemią wirusa SARS-CoV-2 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2020 r. (uprzednio termin ustalono na marzec 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (DOCX 45kB)

22.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wznowieniu naboru. W związku z powyższym zmianie ulega regulamin konkursu: nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 8 listopada 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 15.30. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż dokonano zmian w zapisach kryteriów wyboru projektów w ramach pkt. 3 kryterium formalnego II stopnia Dostosowanie standardu nawierzchni drogi do odpowiednich paramentów technicznych.

Pełna treść komunikatu (DOCX 64 kB)

15.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wstrzymaniu konkursu, w związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach kryteriów wyboru projektów w ramach pkt. 3 kryterium formalnego II stopnia Dostosowanie standardu nawierzchni drogi do odpowiednich paramentów technicznych. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOCX 64 kB)

Pismo Komisji Europejskiej (PDF 476 kB)

Poleć innym: