Działanie 8.6 typ 11: Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) - LGD Brama na Podlasie

09.04.2021

Zakończony 08.04.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
CEL OGÓLNY 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 11. Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski – 29.03.2021 - godz. 8.00

Termin, do którego można składać wnioski – 8.04.2021 - godz. 15.00

Miejsce składania wniosków

Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura, w dniach trwania naboru pod adresem:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie

Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik XML) składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR)), która jest dostępna na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień ogłaszania naboru wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” z siedzibą ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna (xml) i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
 • 3 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • 3 egzemplarzy wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. CD/DVD wniosku o dofinansowanie (pdf i/lub xml), wraz z następującymi załącznikami:
 • Analiza Wykonalności Projektu / Studium Wykonalności w formacie pdf;
 • uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).

Na kompletny wniosek o dofinansowanie składa się:

 • formularz wniosku wygenerowany z systemu GWA2014, podpisany przez osobę/y upoważnioną/e
 • studium wykonalności/analiza wykonalności projektu w wersji papierowej podpisane przez osobę/y upoważnioną/e;
 • studium wykonalności/analiza wykonalności projektu w wersji elektronicznej w formacie pdf;
 • model finansowy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e;
 • model finansowy w wersji elektronicznej w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls);
 • komplet innych wymaganych załączników do wniosku. zgodne z instrukcją wypełnienia wniosku.

Wniosek (w formacie xml) wraz z załącznikami musi być nagrany na nośniku elektronicznym (CD/DVD) – wymagane załączniki w formie elektronicznej to Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności Projektu (pdf) oraz uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xlm).

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 11. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki-Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego tworzące LGD oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

 • art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu 11. Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące:

 • wymiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montażu nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • wsparcia elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w lokalne kryteria, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % punktów z maksymalnej liczby punktów wynoszącej 7,60 pkt. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja wynosi 19,00 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
 • Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 300 718,59 zł

Inne limity:

 1. projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 2. projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji są dostępne na stronie ogłoszenia o naborze LGD Brama na Podlasie.

 1. Wzór umowy o dofinansowanie;
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie;
 5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
  • 5a Formularz w zakresie OOŚ
  • 5b Instrukcja OOŚ
  • 5c Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
  • 5d Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT,
  • 5e Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • 5f Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • 5g Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ,
  • 5h Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,
  • 5i Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
 6. Wzór wniosku o płatność;
 7. Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych
 8. Lokalna Strategia Rozwoju
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
 10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie;
 11. Instrukcja użytkownika GWA;
 12. Lista warunków udzielenia wsparcia.
 13. Oświadczenie do LGD

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 5. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Link

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska – tel. 504 056 009, 86 275 26 27, wew. 414, e-mail: k.sniecinska@bramanapodlasie.pl

Poleć innym: