Działanie 8.6 typ 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego - LGD Puszcza Knyszyńska

08.04.2021

Zakończony 06.05.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska
CEL I.2.: Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska
PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska na operacje z zakresu
DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-019/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

 • Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.
 • Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 15 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik 14 do Ogłoszenia o naborze), dostępną na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR).

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem /przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl 

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 1. ü w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 2. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:
  • trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR;
  • trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
  • dwóch egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), wraz z załącznikiem (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF), nagranym na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),
  • oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze).

W związku z opublikowaniem w dniu 29.12.2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” w zakresie: „Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11” nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy.
W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Uwaga: w dniu zamknięcia naboru tj. 06.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. III) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.2: Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, obejmującej gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, Gródek, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy:

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Beneficjentami mogą być m. in.:

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

LSR przewiduje wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy przy obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków) na terenie LGD Puszcza Knyszyńska, obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowę, przebudowę obiektów zabytkowych; budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów; dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, itp.); dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej; konserwację muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Kryteria wyboru operacji

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 23,00 pkt. z maksymalnej liczby 54.00 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Zostały określone w załączniku 1 do Ogłoszenia o naborze pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W sytuacji gdy w projekcie wystąpi dochód zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu (art.61 ust 3 lit b Rozporządzenia Ramowego).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: n/d

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: n/d

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru - 302.759,68 PLN.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji dostępne są na stronie ogłoszenia o naborze LGD Puszcza Knyszyńska.

 1. Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
  Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
 2. Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
 7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
 9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS.
 10. Wzór oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska.
 11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
  Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
 12. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 13. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
 14. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
 15. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 16. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
 17. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ la.
 18. Wzór opisu grzbietu segregatora/ wzór etykiet na segregatory – na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
 19. Zestaw logotypów:
  • 19_a Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_kolor.
  • 19_b Zestaw logotypów zalecany do stosowania przez Wnioskodawców_mono.
   Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
 20. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 21. Wzór wniosku o płatność.
  Inne dokumenty:
 22. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska 2014-2020.
 23. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.
 24. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 710 88 50.
e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Poleć innym: