Działanie 8.6 typ 9: Rewitalizacja małej skali - LGD Puszcza Białowieska

11.06.2021

Zakończony 15.07.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 3/2021/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"

Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD. Cel szczegółowy I.2. - Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej publicznej. Przedsięwzięcie I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej i publicznej.
na operacje z zakresu: typ projektu nr 9:  Rewitalizacja małej skali w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-024/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

30 czerwca 2021 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR):

15 lipca 2021 r. do godziny 12:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej:

15 lipca 2021 r. do godziny 12:00

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie: Generatora Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 30.06.2021 r. od godziny 8:00 do. 15.07.2021 r. do godziny 12:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 - v. 7.0instrukcja wypełniania wniosku EFRR - v.1.0.7.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od 30.06.2021 r. od godziny 8:00 do. 15.07.2021 r. do godziny 12:00:

 1. 3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym:
  • 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)
 2. 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.
 3. 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:
  • Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF (załącznik nr 23 do Ogłoszenia),
 4. Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 15.07.2021r. do godz. 12:00, wersja papierowa wniosku do dnia 15.07.2021r. do godziny 12:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.2. - Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej i publicznej. Przedsięwzięcie I.2.1. Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej i publicznej zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania- Puszcza Białowieska” oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 9: Rewitalizacja małej skali. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców;

W miastach powiatowych projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 16 i 17 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 32 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 12 pkt.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 906 413,32 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

Inne limity:

 1. Wkład własny:
  • projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
  • projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
 2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 3. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
 4. Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
  • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
  • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji są dostępne na stronie LGD Puszcza Białowieska.

 1. Wniosek, umowa, instrukcje
  • Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Załącznik nr 3. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020
  • Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
  • Załącznik nr 5. Wzór wniosku o płatność
  • Załącznik nr 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
 2. Załączniki do wniosku
  • Załącznik nr 7. Formularz w zakresie OOŚ(la) 
  • Załącznik nr 8. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la) 
  • Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
  • Załącznik nr 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
  • Załącznik nr 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
  • Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 
  • Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami 
 3. Warunki udzielenia wsparcia i kryteria wyboru projektów
  • Załącznik nr 14. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
  • Załącznik nr 15. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)
  • Załącznik nr 16. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji
  • Załącznik nr 17. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 4. Pozostałe dokumenty:
  • Załącznik nr 18. Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska”
  • Załącznik nr 19. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"
  • Załącznik nr 20. Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
  • Załącznik nr 21. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ
  • Załącznik nr 22. Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w ramach osi głównych
  • Załącznik nr 23. Wzór Analizy Wykonalności Projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art. 22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 14 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" (www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200; e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD "Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Poleć innym: