Działanie 9.1, typ 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - LGD Tygiel Doliny Bugu

02.07.2020

Zakończony 31.07.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
CEL 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/20


 • Lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia

  28.12.2020

  Wynik naboru (PDF, 178.14 KB)Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski 17 lipca 2020 r. od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski 31 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 17.07.2020 r. od godziny 8:00 do 31.07.2020 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 17.07.2020 r. od godziny 8:00 do 31.07.2020 r. do godziny 15:00:

 1. 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej - złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:
  • 3 egzemplarze załącznika do wniosku tj. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, (oryginał) (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),
  • 3 egzemplarze oświadczenie (oryginał sporządzony przez Wnioskodawcę) o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku,
  • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 3 egzemplarze umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza),
  • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj.Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 3 egzemplarze zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD (oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza),
 2. 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 3. 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD lub PENDRIVE).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD odpadną na etapie oceny zgodności operacji z LSR.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia, przedsięwzięcie: 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu ", oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 10 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu nr 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez:

 • 10a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci młodzieży, m. in. ogniska środowiskowe koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” tj. stanowiące uzupełnienie programów realizowanych metodą PAL- projekty przedkładane przez instytucje samorządowe, pomocy i integracji społecznej, partnerów społecznych i organizacje pozarządowe oraz partnerstwa tych podmiotów dotyczące wspierania tworzenia i funkcjonowania w zdiagnozowanych w zakresie deprywacji społecznej społecznościach lokalnych środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym klubów dla dzieci/młodzieży; świetlic środowiskowych; ognisk wychowawczych i kół zainteresowań, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi. W ramach w/w typu projektów przewidziana została Komplementarność tj. świetlice środowiskowe infrastruktura ze środków EFRR natomiast zajęcia ze środków EFS.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące (załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt. tj. 36 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia stanowiącej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 91 805,60 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 91 805,60 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej LGD Tygiel Doliny Bugu.

 1. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 2. Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych.
 5. Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego- typ projektu nr 10.
 6. Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 8. Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.
 9. Załącznik nr 9 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 10.
 10. Załącznik nr 10 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”- nabór dotyczy części II, III, IV procedury.
 11. Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.
 12. Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem.
 13. Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji.
 14. Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 15. Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014.
 16. Załącznik nr 16 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1 typ projektu nr 10.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl ).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl. Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej: http://www.tygieldolinybugu.pl

Komunikaty

05.01.2021

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie załącznika nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Pełna treść komunikatu (DOC 137 kB)

Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów (DOC 715 kB)

28.12.2020

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr: RPPD.09.01.00-20-0550/20 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, spełnił warunki udzielenia wsparcia w załączeniu  "Lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/20).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 173/2896/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

Poleć innym: