Działanie 9.1, typ 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności - LGD Tygiel Doliny Bugu

28.05.2020

Zakończony 26.06.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
CEL 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.5 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności
na operacje z zakresu typu projektu nr 9Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/20


 • Lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia

  02.04.2021

  Wynik naboru (PDF, 282.09 KB)Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski 12 czerwca 2020 r. od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski 26 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: RPO Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w terminie od 12.06.2020 r. od godziny 8:00 do 26.06.2020 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 12.06.2020 r. r. od godziny 8:00 do 26.06.2020 r. do godziny 15:00:

 1. 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:
  • 3 egzemplarze załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)
  • 3 egzemplarze oświadczenia (sporządzonego przez Wnioskodawcę) o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku.
  • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 3 egzemplarze umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
  • Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj.Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 3 egzemplarze zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 2. 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.
 3. 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD lub PENDRIVE).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD odpadną na etapie oceny zgodności operacji z LSR.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia, przedsięwzięcie: 1.1.5 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu ", oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 9 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,    
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,         
 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,      
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,     
 • podmioty ekonomii społecznej oraz       
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności, wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” tj. zakładające realizację projektów polegających na wsparciu dla tworzenia i funkcjonowania Klubów seniora. Będące idealnym miejscem spotkań osób starszych, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, są osobami niesamodzielnymi. Działania te mają za zadanie przyczynić się do przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

W Klubach seniora możliwe będzie:

 • prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
 • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 • działalność prozdrowotna (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu);
 • prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.;
 • tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego;
 • poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;
 • poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące Załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt. tj. 36 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia stanowiącej załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 385 911,25 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosi 385 911,25 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji są dostępne na stronie LGD Tygiel Doliny Bugu.

 1. Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.
 2. Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych.
 5. Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego- typ projektu nr 9.
 6. Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
 8. Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.
 9. Załącznik nr 9 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 9.
 10. Załącznik nr 10 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”- nabór dotyczy części II, III, IV procedury.
 11. Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD.
 12. Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem.
 13. Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji.
 14. Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
 15. Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014.
 16. Załącznik nr 16 Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1., typ projektu nr 9

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl ).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl. Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej: http://www.tygieldolinybugu.pl

Komunikaty

02.04.2021

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr: RPPD.09.01.00-20-0549/20 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu „Lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/20”)

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 195/3311/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r.

05.01.2021

Instytucja Zarządzająca informuje o zmianie załącznika nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Pełna treść komunikatu (DOC 137 kB)

Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów (DOC 715 kB)

Poleć innym: