Działanie 9.1 Typ projektu nr 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR - LGD Fundusz Biebrzański

16.01.2020

Zakończony 28.02.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR 4/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
CEL GŁÓWNY 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański
Cel szczegółowy do celu 4: 4.1 Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych i integracyjnych (publicznych i niepublicznych).
PRZEDSIĘWZIĘCIE P4.1.2 Mała szkoła - centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
na operacje z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski - 04.02.2020 r. od godziny 08:00
 • Termin, do którego można składać wnioski - 28.02.2020 r. do:
  • godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014(EFS))
  • godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.5
  Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
  • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański, cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych i integracyjnych (publicznych i niepublicznych), PRZEDSIĘWZIĘCIE P4.1.2 Mała szkoła - centrum nauki i aktywności (EFS) – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR - zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na lata 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
 • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały nr 91/1443/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego[2] na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów[3]:

 • 5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno - przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.
 • 5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).
 • 5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno - przyrodniczych, , w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.
 • 5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:
  • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
  • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.
 • 5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:
  • doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania[4];
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
 • 5f) pomoc stypendialna.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 24.

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 600 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji dostępne są na stronie LGD Fundusz Biebrzański.

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Zestawienie dokumentów:

 1. Warunki udzielania wsparcia
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 3. Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański
 4. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych
 5. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 6. Lista warunków udzielenia wsparcia
 7. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
 11. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 16. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
 17. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 18. Potwierdzenie złożenia wniosku
 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
 20. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru
 21. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1
 22. Przykładowy katalog wskaźników i dokumentów

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7). Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola tel./faks: (85) 71-28-307

Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail: malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).
Koordynator ds. wdrażania RPO, e-mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl 

Komunikaty

13.10.2020

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr RPPD.09.01.00-20-0482/20, złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (w załączeniu „Część czwarta listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20”).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 157/2567/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 października 2020 r.

24.09.2020

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr RPPD.09.01.00-20-0461/19 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu „Część trzecia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20”).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 155/2499/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2020 r.

10.09.2020

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr RPPD.09.01.00-20-0478/19 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu „Część druga listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20”).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 152/2445/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2020 r.

20.08.2020

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr RPPD.09.01.00-20-0480/19 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu „Część pierwsza listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/20”).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 149/2382/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 

19.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD, załącznik nr 1 do umowy, tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (DOC 360 kB)

Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów (DOC 717 kB)


[1] Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

[2] Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów (od klasy I szkoły podstawowej włącznie) wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

[3] W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych w przypadku nowych projektów skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół.

[4] Koncepcja uniwersalnego projektowania: projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Poleć innym: