Działanie 9.1, typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - LGD Fundusz Biebrzański

21.01.2021

Zakończony 26.02.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański
Cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański 
Cel szczegółowy do celu 4:  4.1 Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych i integracyjnych (publicznych i niepublicznych).
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/21

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują sie w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

 • Termin, od którego można składać wnioski - 08.02.2021 r. od godziny 08:00
 • Termin, do którego można składać wnioski - 26.02.2021 r. do:
  • godziny 15:00 - wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie XML (za pomocą aplikacji GWA2014(EFS))
  • godziny 16.00 - wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD/DVD), potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku i oświadczeniem do LGD).

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.2.0. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
  • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • Oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 4: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu LGD - Fundusz Biebrzański, cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w podmiotach edukacyjnych i integracyjnych (publicznych i niepublicznych), przedsięwzięcie 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na lata 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do uchwały nr 165/2742/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27.11.2020 roku - Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

 • 4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 • 4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • 4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci.
 • Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1281 t.j.): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.
   Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.
 • 4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).
 • 4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno - przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP[2], realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
 • 4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy(umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji przez Radę wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 24.

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 300 783,86 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji są dostępne na stronie ogłoszenia o naborze LGD Fundusz Biebrzański.

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański:

 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański;
 • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
 • Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Zestawienie dokumentów:

 1. Warunki udzielania wsparcia
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 3. Wzór oświadczenia do LGD Fundusz Biebrzański
 4. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych
 5. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 6. Lista warunków udzielenia wsparcia
 7. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
 11. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS , realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe
 15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 16. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
 17. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 18. Potwierdzenie złożenia wniosku
 19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
 20. Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach ogłoszonego naboru
 21. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1
 22. Przykładowy katalog wskaźników i dokumentów

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Załącznik nr 7). Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola tel./faks: (85) 71-28-307

Doradca ds. EFS – Małgorzata Bobryk, e-mail: malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).
Koordynator ds. wdrażania RPO, e-mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl 

Komunikaty

24.11.2021

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr: RPPD.09.01.00-20-0631/21 złożony w odpowiedzi na nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/21 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, spełnił warunki udzielenia wsparcia w załączeniu „Część trzecia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/21”.
Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 263/4256/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 listopada 2021r.

10.08.2021

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie ulega wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie LGD Fundusz Biebrzański

30.06.2021

Z RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr: RPPD.09.01.00-20-0627/21 złożony w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 4, Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w którym funduszem wiodącym będzie EFS, spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu „Część druga listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/21”).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 212/3708/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.

8.06.2021

IZ RPOWP 2014-2020 informuje, iż wniosek o nr: RPPD.09.01.00-20-0626/20 złożony w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w których funduszem wiodącym będzie EFS, spełnił warunki udzielenia wsparcia (w załączeniu „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/21”).

Powyższe zostało przyjęte uchwałą Nr 208/3622/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca  2021 r.


[1] Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

[2] Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) - podmiot wskazany w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Poleć innym: