Działanie 9.6, typ 9: Rewitalizacja małej skali - LGD "Brama na Podlasie"

09.06.2021

Zakończony 30.06.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”
Cel ogólny 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-022/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski - 24.06.2021 - godz. 8.00

Termin, do którego można składać wnioski - 30.06.2021 - godz. 15.00

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA 2014, która jest dostępna na stronie: Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj. : imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/ wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów(jeśli dotyczy) - wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginał i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/ Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD);

Uwaga!!!

Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, które nie wpływa na istotną modyfikację wniosku.

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych.

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

 • art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie" w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typu nr 9. Rewitalizacja małej skali.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie” mające na celu:

 • uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych - dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Brama na Podlasie” (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby – 7,60 pkt

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja - 19,00 pkt

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia

Finanse

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W sytuacji gdy w projekcie wystąpi dochód zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu (art. 61, ust 3, lit b, Rozporządzenia Ramowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 469 831,35 zł.

W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa niż pułapy określone w dokumentach programowych.

W odniesieniu do projektów związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego i kultury, wsparciem objęte zostaną jedynie projekty infrastrukturalne o wartości nie większej niż 5 mln euro kosztów całkowitych.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji są dostępne na stronie LGD Brama na Podlasie.

 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Warunki udzielenia wsparcia
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie
 5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie wymagane instrukcją w odniesieniu do przedmiotu inwestycji:
  • 5a. Formularz w zakresie OOŚ
  • 5b. Instrukcja wypełnienia formularza OOŚ
  • 5c. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
  • 5d. Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT
  • 5e.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • 5f. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • 5g.Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ
  • 5h. Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych
  • 5i. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych
 6. Wzór wniosku o płatność
 7. Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych
 8. Lokalna Strategia Rozwoju
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 10. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
 11. Instrukcja użytkownika GWA
 12. Lista warunków udzielenia wsparcia
 13. Oświadczenie do LGD

Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22, ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53, ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu na zasadach określonych w art. 55 ustawy wdrożeniowej.

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, tel. 504 056 009, 86 275 26 27 wew. 414
 • na stronie internetowej www.bramanapodlasie.pl

Linki:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej - kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska, e-mail: k.sniecinska@bramanapodlasie.pl, tel. 504 056 009, 86 275 26 27 wew. 414

Nabór organizowany jest w oparciu od dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.

Poleć innym: