Zaktualizowany harmonogram na 2018, przyjęty 12.06.2018

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 12 czerwca 2018 r., uchwałą nr 300/4281/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 459 kB)
Obowiązuje od 15 czerwca 2018 r.

W aktualizowanym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zwiększono alokację na konkurs z Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, z 80 do 100 mln złotych. Konkurs zostanie podzielony na cztery dwumiesięczne rundy.
 2. Dodano nabór na projekt grantowy w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze. Rozpoczęcie naboru zaplanowano na październik 2018 r. Na dofinansowanie przeznaczono 10 mln zł.
 3. Dodano nabór w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Alokacja wynosi 20 mln zł, nabór zaplanowano na listopad 2018 r.
 4. Zwiększono do 20 mln PLN środki przeznaczone na konkurs z Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, przewidziany na listopad 2018 r.
 5. Dodano konkurs w ramach Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 8 mln zł, rozpoczęcie naboru zaplanowane jest na październik 2018 r.

Komunikat 15.01.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że nabór w ramach Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF został wydłużony do 30 kwietnia 2019 roku.

Komunikat z 15.01.2019

Komunikat 14.01.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że nabór wniosków nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18 został wydłużony do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15.30.

Treść wiadomości

Komunikat 3.12.2018

W nawiązaniu do Komunikatu z 17.04.2018 Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 informują, że nabór projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 oraz Poddziałania 8.2.2, Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe, zostanie ogłoszony w drugiej połowie grudnia 2018 roku. Przewidywany termin naboru to luty 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 253 kB)

Komunikat 7.11.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na czynniki niezależne od IOK, termin rozpoczęcia naboru wniosków do Działania 6.3 zostaje wydłużony do grudnia 2018 r. / stycznia 2019 r.  

Pełna treść komunikatu (PDF 78 kB)

Komunikat 5.11.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze rozpocznie się w grudniu 2018 r. Termin ogłoszenia konkursu ulega przesunięciu na listopad 2018 r.

Pełna treść komunikatu (DOCX 90 kB)

Komunikat 2.10.2018

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku podaje komunikaty dotyczące ogłoszenia naborów wniosków w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy oraz Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Pełna treść komunikatu - Działanie 2.1 (DOCX 69 kB)

Pełna treść komunikatu - Działanie 2.2 (DOCX 69 kB)

Komunikat 2.10.2018

Instytucja Zarządzająca podaje komunikat dotyczący ogłoszenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Pełna treść komunikatu (PDF 288 kB)

Komunikat 28.09.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że z uwagi na przyjęcie kryteriów przez Komitet Monitorujący RPOWP w dniu 26.09.2018 r. oraz konieczność przygotowania prawidłowej dokumentacji konkursowej, w tym po uwzględnieniu Uchwały Komitetu Monitorującego w tym zakresie nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze, rozpocznie się w listopadzie 2018 r. (planowany termin zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na lata 2014-2020 szacowano na październik 2018 r.).
Powyższe oznacza, że termin ogłoszenia konkursu ulega przesunięciu na październik 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 214 kB)

Komunikat 18.09.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że z uwagi na wydłużony czas potrzebny na konsultacje aktualizowanej dokumentacji konkursowej, w tym przyjęcia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPOWP, planowany na przełomie sierpnia i września 2018 roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 355 kB)

Komunikat 22.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że planowany na październik 2018 roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostanie rozpoczęty w terminie późniejszym, tj. w listopadzie 2018 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 65 kB)

Komunikat 3.08.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Planowany termin uruchomienia konkursu to przełom sierpnia i września br.

Pełna treść komunikatu (PDF 351 kB)

Komunikat 31.07.2018

Komunikat dotyczy ogłoszenia konkursu poza harmonogramem, w ramach Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu (wskazany w komunikacie z dnia 28.06.2018 r.). Planowany termin uruchomienia konkursu to I połowa sierpnia br. (zgodnie z komunikatem z dnia 28.06.2018 r. termin ten określono na lipiec 2018 r.).

Komunikat 28.06.2018

Komunikat dotyczy ogłoszenia konkursu poza harmonogramem, w ramach Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych. Termin ogłoszenia przedmiotowego konkursu zaplanowano na lipiec 2018 r., natomiast nabór rozpocznie się w sierpniu 2018r. i nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Planowana kwota całkowita alokacji na konkurs to 15 mln zł.

Treść komunikatu (DOCX 14 kB)

Wersja archiwalna harmonogramu na 2018, przyjęta 27.03.2018

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 27 marca 2018 r., uchwałą nr 282/3954/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 452 kB)
  Obowiązywał od 30 marca 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.

  W harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano nabór w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, którego rozpoczęcie zaplanowano na lipiec 2018 r.
  2. zmniejszono do 10 mln PLN środki przeznaczone na konkurs z Działania 7.1, przewidziany na listopad 2018 r.
  3. nabór do Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewidziany na sierpień, został przesunięty na lipiec 2018 r. Jednocześnie zwiększono do 8 mln PLN kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach naboru.
  4. dodano dwa nowe konkursy do Działania 7.2.1. - rozpoczęcie obu naborów zaplanowano na lipiec 2018 r.
  5. dodano informacje dotyczące wsparcia zwrotnego, udzielanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach następujących Działań i Poddziałań: 1.3, 1.4.1, 2.3, 5.2, 5.3.2.

Komunikat 16.05.2018

Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informują, że nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,
 • Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie,
 • Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF,

zostaną ogłoszone w terminie późniejszym niż wynika to z Harmonogramu naboru wniosków na rok 2018.

Pełna treść komunikatu wraz z uzasadnieniem zmian:

Komunikat 17.04.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że planowany na maj 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1/8.2.2 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 213 kB)

Wersja archiwalna harmonogramu na 2018, przyjęta 6.02.2018

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 6 lutego 2018 r., uchwałą nr 270/3806/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 425 kB)
  Obowiązywał od 7 lutego do 29 marca 2018 r.

  W aktualizowanym harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano konkurs w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na sierpień 2018 r. Konkurs w ramach ww. Poddziałania będzie obejmował głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
  2. dodano konkurs w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na listopad 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował: utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze.
  3. zmianie uległ zakres typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Zrezygnowano z pełnego zakresu typów projektów przewidzianego w SZOOP na rzecz typu nr 2-5.
  4. dodano konkurs w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na czerwiec 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował realizację programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
  5. zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Zmniejszono kwotę z 100 mln PLN do 80 mln PLN.

Komunikat 13.02.2018

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

Pełna treść komunikatu (PDF 433 kB)

Komunikat 13.02.2018

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji oraz wydłużenia naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa - budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T.

Pełna treść komunikatu (PDF 481 kB)

Wersja archiwalna harmonogramu na 2018, przyjęta 28.11.2017

Komunikat 31.01.2018

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością pozyskania danych statystycznych niezbędnych do ogłoszenia warunków ww. konkursów, zmianie ulega planowany termin ich ogłoszenia (zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Załącznik do Uchwały Nr 258/3527/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r.), termin ten założono odpowiednio na: grudzień 2017 r. oraz styczeń 2018 r.
Konkursy w ww. zakresie zostaną uruchomione niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych informacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pełna treść komunikatu (PDF 436 kB)

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że planowany na luty 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.1.3/8.2.2 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 220 kB)

Poleć innym: