Harmonogram na 2019 rok, przyjęty 20.08.2019

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2019 rok w ramach RPOWP 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 64/1001/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20.08.2019 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektow w trybie konkursowym na rok 2019 (DOC 224 kB)

Obowiązuje od 21.08.2019

Komunikat 28.10.2019

Informujemy, że nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, został przesunięty i rozpocznie się w grudniu 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 566 kB)

Komunikat 01.10.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że ze względu na konieczność dokonania zmiany Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, planowany na październik 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach typu projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej zostanie rozpoczęty w terminie późniejszym, tj. w listopadzie 2019 roku.

Link do komunikatu

Komunikat 20.09.2019

Informujemy, że zaplanowany na październik 2019 roku, nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, został przesunięty i rozpocznie się w listopadzie 2019 roku.

Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania kryteriów w ramach Poddziałania 8.4.2 do nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 i wydłużony czas potrzebny na konsultacje aktualizowanej dokumentacji konkursowej, w tym przyjęcia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPOWP.

Pełna treść komunikatu (PDF 555 kB)

Komunikat 30.08.2019

Informujemy, że ze względu na konieczność dokonania zmiany Systematyki kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, planowany na wrzesień 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie rozpoczęty w terminie późniejszym, tj. w listopadzie 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 52 kB)

Komunikat 21.08.2019

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 typu projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej - zostanie rozpoczęty w terminie późniejszym, tj. w październiku 2019 roku.

Pełna treśc komunikatu (DOCX 53 kB)

Wersja archiwalna, przyjęta 21 maja 2019

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 21 maja 2019 roku, uchwałą nr 41/580/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 (PDF 437 kB)

Obowiązuje od 22 maja 2019.

W aktualizowanym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. zaplanowany na wrzesień nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, został przesunięty na grudzień 2019 roku;
  2. zmieniono zapisy dotyczące typów projektów, które mogą uzyskać wsparcie w postaci instrumentów finansowych, w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach oraz Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.

Komunikat 02.07.2019

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, rozpocznie się w terminie późniejszym - we wrześniu 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (DOCX 53 kB)

Komunikat 14.06.2019

Informujemy, że ogłoszenie naboru w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, zostało wstrzymane do czasu uruchomienia rezerwy wykonania w ramach tego działania.

Pełna treść komunikatu

Wersja archiwalna, przyjęta 26 marca 2019

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 26 marca 2019 roku, uchwałą nr 31/372/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 (PDF 437 kB)

Obowiązywał od 27 marca 2019 do 21 maja 2019 r.

W aktualizowanym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. Dodano nabór w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe stażenie się. Nabór rozpocznie się w lipcu, na dofinansowanie przeznaczono 4,65 mln zł.
  2. Usunięto nabór w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, który miał się rozpocząć we wrześniu br.
  3. Dodano nabór w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Nabór rozpocznie się w październiku, na dofinansowanie przeznaczono 8 mln zł. W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie na inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe).

Komunikat 1.04.2019

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej rospocznie się w terminie późniejszym - w lipcu 2019.

Pełna treść komunikatu (PDF 519 kB)

Wersja archiwalna, przyjęta 29 stycznia 2019

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 (PDF 429 kB)

Obowiązywał od 30 stycznia 2019 do 26 marca 2019.

W aktualizowanym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. Dodano nabór w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Nabór rozpocznie się w październiku, na dofinansowanie przeznaczono 40 mln zł.
  2. Dodano nabór w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie. Nabór rozpocznie się w czerwcu, na dofinansowanie przeznaczono 4 mln zł.
  3. Dodano uwagę dotyczącą naboru w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe stażenie się. Nabór będzie dotyczył wyłącznie programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

Komunikat 25.03.2019

Instytucja Zarządzająca RPOWP informuje, że termin składania wniosków w ramach Działania 8.5 Rewitalizacja, został wydłużony do 10 czerwca 2019 r.
Treść wiadomości

Komunikat 28.02.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zaplanowane na marzec nabory w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostaną ogłoszone w terminie późniejszym i rozpoczną się w kwietniu 2019 roku. Zmiany są spowodowane koniecznością aktualizacji Systematyki kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie ogólnych kryteriów wyboru projektów.

Pełna treść komunikatu - Nabór dotyczący m.in. wsparcia usług opiekuńczych (PDF 527 kB)

Pełna treść komunikatu - Nabór dotyczący tworzenia dziennych domów opieki medycznej (PDF 524 kB)

Komunikat 31.01.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że:

  1. z uwagi na wydłużony czas potrzebny na przyjęcie przez Komitet Monitorujący RPOWP kryteriów wyboru projektów, planowany na luty – marzec 2019 roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1, typ projektu Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości zostanie rozpoczęty w marcu 2019 r. (planowany termin ogłoszenia konkursu - luty 2019 r.)
  2. z uwagi na trwające przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym również prowadzone analizy w zakresie możliwości zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1, typ projektu Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) zostanie rozpoczęty w marcu 2019 r. (planowany termin ogłoszenia konkursu – luty 2019 r.)

Pełna treść komunikatu (PDF 224 kB)

Wersja archiwalna, przyjęta 16 października 2018

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 RPOWP 2014-2020 (PDF 424 kB)

Obowiązywał od 17 października 2018 do 29 stycznia 2019

Poleć innym: