Harmonogram na 2018 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 27 marca 2018 r., uchwałą nr 282/3954/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 452 kB)
  Obowiązuje od 30 marca 2018 r.

  W harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano nabór w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, którego rozpoczęcie zaplanowano na lipiec 2018 r.
  2. zmniejszono do 10 mln PLN środki przeznaczone na konkurs z Działania 7.1, przewidziany na listopad 2018 r.
  3. nabór do Działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewidziany na sierpień, został przesunięty na lipiec 2018 r. Jednocześnie zwiększono do 8 mln PLN kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach naboru.
  4. dodano dwa nowe konkursy do Działania 7.2.1. - rozpoczęcie obu naborów zaplanowano na lipiec 2018 r.
  5. dodano informacje dotyczące wsparcia zwrotnego, udzielanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach następujących Działań i Poddziałań: 1.3, 1.4.1, 2.3, 5.2, 5.3.2.

Komunikat 16.05.2018

Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informują, że nabory wniosków o dofinansowanie w ramach:

 • Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,
 • Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie,
 • Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF,

zostaną ogłoszone w terminie późniejszym niż wynika to z Harmonogramu naboru wniosków na rok 2018.

Pełna treść komunikatu wraz z uzasadnieniem zmian:

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że planowany na maj 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1/8.2.2 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 213 kB)

Wersje archiwalne harmonogramu na 2018 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 6 lutego 2018 r., uchwałą nr 270/3806/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 RPOWP 2014-2020 (PDF 425 kB)
  Obowiązywał od 7 lutego do 29 marca 2018 r.

  W aktualizowanym harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano konkurs w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na sierpień 2018 r. Konkurs w ramach ww. Poddziałania będzie obejmował głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
  2. dodano konkurs w ramach Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na listopad 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował: utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze.
  3. zmianie uległ zakres typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Zrezygnowano z pełnego zakresu typów projektów przewidzianego w SZOOP na rzecz typu nr 2-5.
  4. dodano konkurs w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, dla którego rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na czerwiec 2018 r. Konkurs w ramach ww. Działania będzie obejmował realizację programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
  5. zmianie uległa orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Zmniejszono kwotę z 100 mln PLN do 80 mln PLN.

Komunikat 13.02.2018

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

Pełna treść komunikatu (PDF 433 kB)

Komunikat 13.02.2018

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji oraz wydłużenia naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa - budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T.

Pełna treść komunikatu (PDF 481 kB)

Komunikat 31.01.2018

Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością pozyskania danych statystycznych niezbędnych do ogłoszenia warunków ww. konkursów, zmianie ulega planowany termin ich ogłoszenia (zgodnie z obowiązującym Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Załącznik do Uchwały Nr 258/3527/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r.), termin ten założono odpowiednio na: grudzień 2017 r. oraz styczeń 2018 r.
Konkursy w ww. zakresie zostaną uruchomione niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych informacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pełna treść komunikatu (PDF 436 kB)

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że planowany na luty 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.1.3/8.2.2 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Pełna treść komunikatu (PDF 220 kB)

Harmonogram na 2017 rok

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 4 lipca 2017 r., uchwałą nr 224/3026/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 492 kB)
  Obowiązuje od 6 lipca 2017 r.
  Aktualizacja obejmuje:
  • dodanie naborów wniosków w ramach Poddziałania 3.3.1 (nabór w grudniu 2017 r.) oraz Działania 7.1 (nabór w grudniu 2017 r.);
  • zmianę terminu naboru w ramach Poddziałania 7.2.1 (przesunięcie z czerwca 2017 r. na październik 2017 r.) oraz Poddziałania 7.2.2/8.4.2 (przesunięcie z września 2017 r. na październik 2017 r.);
  • dodanie typu projektu - nabór w ramach Poddziałania 7.2.1 (nabór w październiku 2017 r.)

Komunikat 31.10.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) informuje, iż ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie zaplanowanych w harmonogramie naboru wniosków na październik 2017 r. w ramach działań/podziałań:
 • 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
 • 4.2 Infrastruktura kolejowa,
 • 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

ukażą się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl w listopadzie 2017r.

natomiast w ramach działań/podziałań:

 • 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • 8.5 Rewitalizacja,

ukażą się na stronie rpo.wrotapodlasia.pl w grudniu 2017r.

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475), tzw. ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie 2 września br., z której wynika konieczność zmiany kryteriów wyboru projektów, nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań/podziałań:

 1. 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
 2. 4.2 Infrastruktura kolejowa,
 3. 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 4. 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 5. 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 6. 8.5 Rewitalizacja,
zaplanowane na październik 2017 r., zostaną rozpoczęte w późniejszych terminach. O dokładnych terminach rozpoczęcia ww. naborów IZ RPOWP poinformuje odrębnymi komunikatami.

Wersje archiwalne

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 16 maja 2017 r., uchwałą nr 212/2801/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 486 kB)

Obowiązywał od 16 maja 2017 r. do 5 lipca 2017 r.
Aktualizacja obejmowała dodanie naboru wniosków w ramach Działania 6.2 (nabór w sierpniu 2017 r.)

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) w celu uspójnienia informacji z kolumny dot. planowanego terminu naboru i danych w kolumnie „informacje dodatkowe” informuje, że ujęty w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017” konkurs na typ projektów polegających na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej w trybie zaprojektuj i wybuduj, z planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków w sierpniu 2017 r., w ramach Działań z Osi VI RPOWP Działanie 6.2 (PI 6b), odbywać się będzie w naborze ciągłym w cyklu miesięcznym: sierpień 2017 r. – grudzień 2017 r.

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 28 marca 2017 r., uchwałą nr 202/2652/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego
  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 485 kB)
  Obowiązywał od 30 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r.
  Aktualizacja obejmowała dodanie naboru wniosków w ramach Działania 4.2 oraz zmiany dot. konkursu z Działania 6.3 - dodanie typów projektów, na które można uzyskać dofinansowanie i zwiększenie alokacji.
 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 21 lutego 2017 r., uchwałą nr 194/2536/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 478 kB)

Obowiązywał od 23 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.
Aktualizacja obejmowała dodanie naborów wniosków w ramach Działania 2.5 (nabór w czerwcu 2017 r.), Działania 7.1 (nabór w czerwcu 2017 r.) oraz Działania 7.3.

 • Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przyjęty 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 RPOWP 2014-2020 (PDF 469 kB)

Obowiązywał od 29 listopada 2016 r. do 22 lutego 2017 r.

Komunikat

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) informuje, że ujęty w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017” konkurs na projekty zintegrowane (nabór zaplanowany na marzec 2017 r.) na typ projektu: „działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne” w ramach Działań z Osi V RPOWP dotyczyć będzie Poddziałania 5.3.1 (PI 4c) i 5.4.1 (PI 4e), a także Działania 5.2 (PI 4b) nie wskazanego w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017”.

Ideą IZ RPOWP była organizacja konkursu na wspólne działania upowszechniające obejmujące Działania Osi V RPOWP 2014-2020, o czym świadczą m.in. przyjęte przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 kryteria wyboru projektów zintegrowanych do Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna: Działanie 5.2, Poddziałanie 5.3.1 i Poddziałanie 5.4.1. Konkurs na projekty zintegrowane ma na celu efektywne i kompleksowe przeprowadzenie działań upowszechniających z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Kampania informacyjna powinna szeroko informować regionalne społeczeństwo o oszczędnym i efektywnym wykorzystaniu energii, przekładającym się na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców, przedsiębiorstw, sektora mieszkaniowego oraz użytkowników i właścicieli budynków użyteczności publicznej, zatem zdecydowano o ogłoszeniu konkursu na realizację kampanii informacyjnych w formie projektów zintegrowanych w ramach trzech PI (4c, 4e, 4b) w ramach tego samego Celu Tematycznego, aby nie dochodziło do powielania działań informacyjnych.

Wersja aktualna harmonogramu na 2016 rok

Wersje archiwalne

 

Harmonogram na 2015 rok

Wersje archiwalne

Poleć innym: