Projekt zintegrowany Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

25.05.2016

Zakończony 29.07.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  w ramach BOF oraz Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  08.06.2017

  Wynik naboru (PDF, 416.13 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: od 27 czerwca 2016 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 29 lipca 2016 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89, pok. nr 019 (parter),

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 27 czerwca 2016 r. od godziny 8:00 do dnia 29 lipca 2016 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc wrzesień 2016 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.0.13.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Pełny wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

 1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:

1.1     Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu
w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;

1.2     Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;
 2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

  1.1     Zajęcia specjalistyczne, w tym np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne.

  1.2     Gimnastykę korekcyjną.

  1.3     Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne.

  1.4     Zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typach planowanych przedsięwzięć powyżej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załącznikach:

Załącznik nr 6 Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) Poddziałanie 3.1.3 i 8.2.2

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 3 1 3 i 8 2 2

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

-  projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);

-  projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;

-  cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;

-  w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

-   Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych

-   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 13 200 000,00 PLN, w tym:

-   wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 200 000,00 PLN, tj. 3 200 000,00 PLN ze środków EFS oraz 0,00 PLN z budżetu państwa,

-   wsparcie finansowe w ramach EFRR: 10 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1,3 MB) - zmiana z 2.02.2017

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.75 MB) - zmiana z 3.11.2016

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1,75 MB)- zmiana z 6.07.2016

Nieaktualny regulamin konkursu (DOCX 946 kB)

Regulamin pracy KOPZ

Załącznik nr 1 Regulamin pracy KOPZ (DOCX 741 kB)

Wzór wniosku uproszczonego

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (DOCX 260 kB)

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 714 kB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie (DOCX 135 kB)

Załącznik nr 4 Lista sprawdzająca wniosek o dof. w zakresie spełnienia wymogów technicznych (DOCX 106 kB)

Załączniki. nr 5 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego (wraz z kryteriami) (DOCX 222 kB)

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 6 Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) Poddziałanie 3.1.3 i 8.2.2 (DOCX 724 kB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 695 kB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 3.1.3 i 8.2.2 (DOCX 1.5 MB)

Dokumenty - EFRR:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie – EFRR (PDF 135 kB)

Załącznik nr 1 - Instrukcja wypełniania wniosku - EFRR (DOCX 945 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania załączników - EFRR (DOCX 96 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 83 kB)

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (EXL 121 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 55 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 64 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR (PDF 700kB)

Regulamin KOP

Załącznik nr 5 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - EFRR (PDF 769 kB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu KOP Karta oceny EFRR (DOCX 106 kB)

Inne:

Załącznik nr 6 Wzór etykiet na segregatory - EFRR (DOCX 79 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFRR

Zestaw logotypów monochrom EFRR                   

Dokumenty - EFS:

Regulamin KOP

Zał.1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 344 kB) - zmiana z 6.07.2016

Nieaktualny zał nr 1 do części B Reg konkursu_ Regulamin KOP EFS (DOCX 1.5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zał nr 7 do części B Reg konkursu Wzór wniosku o dofinasowanie (pełnego) (PDF 569kB)

Zal nr 3 do części B Reg konkursu Instrukcja wypełniania wniosku GWA EFS - marzec 2016 (PDF 2MB)

Zal nr 2 do części B Reg konkursu Wzor karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym (DOCX 89 kB)

Zal nr 4 do części B Reg konkursu Karta oceny formalnej zintegrowane (DOCX 200kB)

Zal nr 5 do części B Reg konkursu Karta oceny merytorycznej zintegrowany (DOCX 268 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 6 Reg konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 2016 kB) - zmiana z 08.05.2017

Nieaktyalny Zał. nr 6 do części B Reg konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 65 kB)

Zał. Nr 6 Reg. konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 209 kB) - zmiana z 08.05.2017

Nieaktualny Zał. Nr 6 do części B Reg. konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 71 kB)

Zał. nr 1 do wzoru umowy OWU (zmiana z 25.05.2017) (DOC 363 kB)

Nieaktualny Zał._nr 1 do wzoru umowy OWU (DOCX 326 kB) - zmiana z 08.05.2017

Nieaktualny Zał._nr 1 do wzoru umowy OWU (DOCX 113 kB)

Zał. nr 2 do wzoru umowy harmonogram płatności (zmiana z 25.05.2017) (DOC 172 kB)

Niaktualny Zał. nr 2 do wzoru umowy harmonogram płatności (DOCX 171 kB) - zmiana z 08.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 2 do wzoru umowy harmonogram płatności (DOCX 57 kB)

Zał nr 3 do Umowy wzór wniosku o dofinasowanie (PDF 570 kB)

Zał. nr 4 do wzoru umowy oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT (DOCX 59 kB)

Zał. nr 5 do wzoru umowy porozumienie w sprawie przetwarzania danych EFS (DOCX 552 kB) - zmiana z 08.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 5 do wzoru umowy porozumienie w sprawie przetwarzania danych EFS (DOCX 491kB)

Zał. nr 6 do wzoru umowy zakres danych osobowych uczestnikow (DOCX 66kB)

Zał. nr 7 do wzoru umowy zestawienie dok finansowych (DOCX 184 kB) - zmiana z 08.05.2017

Nieaktualny Zał. nr 7 do wzoru umowy zestawienie dok finansowych (DOCX 62kB)

Zał. nr 8 do umowy szczegolowe wytyczn- dotyczącego danego typu projektu (DOC 63kB)

Inne:

Zał. nr 8 do części B Reg konkursu Wzor potwierdzenia zlozenia wniosku o dofinansowanie (DOCX 67 kB)

Zał. nr 9 do części B Reg konkursu Wzor deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOCX 76 kB)

Zał. nr 10 do części B Reg konkursu Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 220 kB)

Zał.nr 11 do części B Reg konkursu Wzor wniosku o nadanie uprawnień do SL2014 (PDF 817 kB)

Zał. nr 12 do części B - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (PDF 415 kB)

Zał nr 12a Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 283 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS

Zestaw logotypów monochrom EFS

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu, które wpłynęły do 7.07.2016 (PDF 448 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament Wdrażania RPO: tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. tel. (85) 66 54 245, -231, -244, -219 w godz. od 9.00 do 13.00
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

25.05.2017

Instytucja Zarzadzająca podaje do wiadomosci komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i harmonogramu płatności).

Treść komunikatu (PDF 65 kB)

8.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległy niektóre załaczniki do wzoru umowy i regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 330 kB)

5.04.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu dot. zmiany Regulaminu konkursu (PDF 3352 kB)

2.02.2017

Komunikat dotyczący konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanymw  komunikacie.

Treść komunikatu (PDF 353 kB)

09.01.2017

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPPD.03.01.03-IZ.00-20-001/16, będącego częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16.

Treść komunikatu (PDF 232 kB)

14.11.2016

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków uproszczonych ocenionych na etapie preselekcji, zakwalifikowanych do II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Treść komunikatu (PDF 231 kB)

03.11.2016

Komunikat dotyczący konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanymw  komunikacie.

Treśc komunikatu (PDF 351 kB)

6.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS oraz regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 328)

Poleć innym: