Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF

08.05.2020

Zakończony 20.05.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF
Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy.

Numer naboru: RPPD.01.04.02-IZ.00-20-002/20


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  28.05.2020

  Wynik naboru (PDF, 293.6 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej

  27.05.2020

  Lista projektów (PDF, 294.42 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

14.05.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20.05.2020 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia naboru

Maj/czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 14.05.2020 r. do 20.05.2020 r.  do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 1 dnia roboczego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 21 maja 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

IOB musi prowadzić działalność na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (w szczególności posiadać siedzibę lub/i oddziały).

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to podmiot (bez względu na formę prawną) prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działający w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw (co znajduje swoje potwierdzenie w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim).

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektu grantowego mającego wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania, wsparciem będzie objęty projekt grantowy mający na celu dofinansowanie działalności MŚP funkcjonujących na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w postaci bonu „antywirusowego” z przeznaczeniem na dostosowanie prowadzonej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii (reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych). Realizowane działania w ramach bonu powinny mieć charakter innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Grant może zostać przeznaczony w szczególności na:

 • zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, utworzenie specjalnych stref bezpieczeństwa, przebudowę stanowisk pracy, zakup wyposażenia umożliwiającego pracę zdalną i inne działania mające na celu minimalizację kontaktów bezpośrednich między pracownikami oraz między pracownikami a klientami czy kontrahentami;
 • wydatki inwestycyjne i obrotowe związane z dywersyfikacją działalności lub zmianą modelu funkcjonowania firmy w celu dostosowania do bieżącej sytuacji, np. zmiana profilu produkcji (na środki ochrony pożądane na rynku, lub inne produkty, na które pojawi się popyt w związku ze stanem epidemii) czy sposobu świadczenia usług (np. z zastosowaniem TIK).

Wniosek o grant musi obejmować krótki plan reorganizacji i dostosowania przedsiębiorstwa do stanu epidemii wraz z planowanym budżetem, np. zakup wyposażenia, oprogramowania, usług obcych, materiałów itd.

Wsparcie finansowe na poziomie ostatecznego odbiorcy (Grantobiorcy) może być kierowane wyłącznie do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw , mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie BOF, zgodnie z aktualnym  dokumentem rejestrowym. Korzystanie przez przedsiębiorcę z tzw. „wirtualnego biura” (tj. usługi outsourcingu obsługi biurowej, bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu) zlokalizowanego na terenie BOF nie spełnia niniejszego warunku.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Wezwania.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu grantowego wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty określonej w wezwaniu, tj. 6 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 5% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego. Wkład krajowy, o którym mowa powyżej, może być wnoszony przez Grantobiorców.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie do składania wniosków (PDF 971 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 623 kB)

Formularz w zakresie OOS (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ (PDF 476 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscią (DOC 91 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 769 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 797 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - zmiana z 25.05.2020 (PDF 420 kB)

Wykaz zmian w Regulaminie - 25.05.2020 (DOCX 111 kB)

Nieaktualny Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 420 kB)

Inne

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 230 kB)

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 81 kB)

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji w sprawach dotyczących wezwania udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 399;
 • e-mail: przedsiębiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr wezwania: RPPD.01.04.02-IZ.00-20-002/20),
 • pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej naboru. IOK zastrzega sobie możliwość publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl,
 • w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl,
 • w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

26.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach przedmiotowego naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o łącznej wartości 6 600 000,00 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 6 600 000,00 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 000 000,00 zł.

26.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącego załącznik nr 5 do Wezwania. IOK przedstawia aktualny Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów obowiązujący od 25 maja 2020 r. oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem.

Pełna treść komunikatu (PDF 282 kB)

Poleć innym: