Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

09.09.2015

Zakończony 06.11.2015

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacja, 12.02.2016

W imieniu IOK, z przyjemnością informujemy, że w ramach niniejszego konkursu wpłynęło 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 90 mln zł.

Jednocześnie IOK informuje, że obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów. Zgodnie z założeniem wyniki oceny wniosków powinny być znane w marcu.


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.3.1

  07.04.2016

  Wynik naboru (PDF, 282.89 KB)

 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej Poddziałanie 5.3.1

  01.04.2016

  Lista projektów (PDF, 150.59 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

12.10.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

06.11.2015 r. do godz. 15:30

Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 12 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 12 listopada 2015 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
 • Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
  • modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności,
   wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia i systemów zarządzania/sterowania,
  • przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych.
 2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
  W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.
 2. projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 620.35 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 134.94 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku EFRR (PDF 983.48 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 446.15 kB)

Wzory załączników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 78.22 kB)
Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54.38 kB)
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 70.11 kB)
Wzór oświadczenia rejestry GDOS (DOCX 46.72)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (zmiana 08.04.2016) (PDF 810 kB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie - zmiana z 9.03.2016 (809 kB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 2 do umowy EFRR Harmonogram płatności

Zał. nr 2 do umowy EFRR Harmonogram płatności (DOCX 47 kB)

Zał. nr 3 do umowy EFRRR porozumienie w sprawie przetwarzania danych
Zał. nr 4 do umowy EFRRR Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. nr 4 do umowy EFRR Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 67 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne
5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne - Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące

Regulamin KOP

Aktualny Regulamin KOP wraz z załącznikami (zmiana z dnia 19.10.2015)

Aktualny Regulamin KOP (865 kB)

zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności ekspert (82.92 kB)
zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności pracownik (84.25 kB)
zał. 2 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności (76.34 kB)
zał. 3 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności obserwator (77.39 kB)
zał. 4 do Regulaminu KOP-Wzór karty merytorycznej 2014-2020 (137 kB)

 

Nieaktualny Regulamin KOP wraz z załącznikami

Nieaktualny Regulamin KOP (PDF 496.48 kB)

zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności ekspert (PDF 175.85 kB)
zał. 1 do Regulaminu KOP-oświadczenie o bezstronności pracownik (PDF 170.15 kB)
zał. 2 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności (PDF 135.77 kB)
zał. 3 do Regulaminu KOP-deklaracja o poufności obserwator (PDF 132.25 kB)
zał. 4 do Regulaminu KOP-Wzór karty merytorycznej 2014-2020 (PDF 223.23 kB)

Inne:
5.3.1 Przewodnik po kryteriach (PDF 708.58 kB)
Dokument - Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności (PDF 4.14 MB)
Dokument - Wskaźniki dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin województwa podlaskiego (PDF 402.58 kB)
9.07.2015 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta info-promo (PDF 7.65 MB)
Wzór etykiet na segregatory (5.3.1) (PDF 139.86 kB)
Zestaw logotypów kolorowych EFRR
Zestaw logotypów monochrom EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego:

tel. (85) 66 54 326, - 386, - 324, - 311, - 354, - 316, - 319, - 323.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

14.04.2016

KOMUNIKAT

dotyczący zakończonej w dniu 1 kwietnia 2016 r. oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu o nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15, ogłoszonego w ramach w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż najniższa wartość relacji wnioskowanego dofinansowania UE do ilości zaoszczędzonej energii (zł/MWh) w ramach niniejszego konkursu, która brana była pod uwagę przy obliczaniu punktacji w ramach kryterium merytoryczno-technicznego szczegółowego (różnicującego) nr 1 Efektywność kosztowa ograniczenia zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej, wyniosła 1 086,21 zł/MWh.

08.04.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Poddziałania 5.3.1 RPOWP

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie.

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Treść komunikatu (08.04.2016) (DOCX 46 kB)

09.03.2016

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 119/1416/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie.

Treść komunikatu do pobrania (DOCX 47 kB)

22.02.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Poddziałania 5.3.1 RPOWP

IOK informuje, iż mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15, istnieje konieczność dokonania centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe może mieć bezpośredni wpływ na kwalifikowalność podatku VAT w złożonym projekcie.

W związku z tym, IOK zwraca się z prośbą o przeprowadzenie ponownej analizy informacji wykazanych w złożonej dokumentacji aplikacyjnej pod kątem faktycznej możliwości odzyskania podatku VAT. Ewentualna zmiana obowiązującej deklaracji będzie przedmiotem aktualizacji przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie (w przypadku uzyskania pozytywnej rekomendacji
o przyznaniu dofinansowania).

Treść komunikatu (DOCX 46 kB)

Wyrok NSA (RTF 381 kB)

Wyrok TFUE (PDF 190 kB)

19.02.2016

Komunikat dotyczący naboru w ramach Poddziałania 5.3.1 RPOWP

Treść komunikatu z dnia 19.02.2016 do pobrania (DOCX 53.80 kB)

 

19.10.2015

Komunikat dotyczący Konkursu nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Kierując się potrzebą zapewnienia efektywnego procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz właściwego wykorzystania dostępnych w Programie środków, bazując na doświadczeniach z poprzedniego okresu programowania oraz informacjach pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dokonano zmiany w Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR). Powyższa zmiana nie narusza zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 31 marca 2015 r.

Regulamin KOP uległ zmianie w zakresie niżej wskazanych punktów:

 • § 8 Zasada bezstronności i poufności, pkt 2;
 • § 11 Tryb pracy Komisji Oceny Projektów, pkt 5-7 i pkt 16 lit. a-c.

Aktualny Regulamin KOP wraz z załącznikami znajduje się poniżej w dziale "Niezbędne dokumenty / Regulamin KOP".

14.10.2015

Komunikat dotyczący Konkursu nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Treść komunikatu do pobrania (PDF 245.93 kB).

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakresu audytu energetycznego ex ante, Instytucja Organizująca Konkurs informuje co następuje:

- zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu audyt energetyczny ex ante ma być sporządzony zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze dyspozycje zawarte w Załączniku nr VI Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzanych w ramach systemów zarządzania energią:

„Audyty energetyczne, o których mowa w art. 8, oparte na następujących wytycznych:

a) ich podstawą są aktualne, mierzone, możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne dotyczące zużycia energii i (w odniesieniu do elektryczności) profili obciążenia;

b) zawierają szczegółowy przegląd profilu zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, operacjach lub instalacjach przemysłowych, w tym w transporcie;

c) opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia (life-cycle cost analysis – LCCA), a nie na prostym okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods – SPP), tak aby uwzględnić oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta;

d) są proporcjonalne i wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy.”

w szczególności zapisy lit. c, w przypadku gdy Wnioskodawca sporządzając audyt energetyczny nie będzie mógł zastosować metody opartej na analizie kosztowej cyklu życia (LCCA) a tylko metodę opartą na prostym okresie zwrotu nakładów (SPP), wtedy jest zobowiązany w dokumentacji zawrzeć sekcję/rozdział, w którym będzie uzasadnienie dokonanego wyboru, optymalnego w danych warunkach rozwiązania, tj. przyjętej metody LCCA lub SPP. Jednocześnie należy pokazać, iż przyjęta metoda (LCCA lub SPP) realizuje pozostałe kryteria zawarte w Załączniku VI do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Powyższa informacja w formie zalecenia IOK, dotyczy procedury wyboru projektów oraz dokumentów niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie nie wpływa to na warunki konkursu, tj. nie pogarsza sytuacji Wnioskodawców i jest stosowane jednakowo wobec wszystkich Wnioskodawców.

Poleć innym: