Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

28.02.2020

Zakończony 30.06.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/20


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania - Poddziałanie 1.2.1 Runda I

  10.09.2020

  Wynik naboru (PDF, 364.06 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej - runda I

  04.09.2020

  Lista projektów (PDF, 359.79 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 marca 2020 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

 1. Runda I: od 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 2. Runda II: od 1 maja do 30 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwca 2020 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. dla projektów złożonych w ramach rundy I: wrzesień 2020 r.;
 2. dla projektów złożonych w ramach rundy II: listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte następujące typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

 • Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju pomocy zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 8 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 10 000 000,00 PLN, z czego:

 1. na rundę I konkursu (projekty złożone od 30 marca do 30 kwietnia 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 5 000 000,00 PLN,
 2. na rundę II konkursu (projekty złożone od 1 maja do 30 czerwca 2020 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 5 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 500 000,00 PLN, po 250 000,00 PLN na każdą z rund.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 803 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 257 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.75 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 1.15 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 – typ 1 (PDF 750 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 419 kB)

Inne:

 1. Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 381 kB)
 2. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Poddziałanie 1.2.1, projekty typu 1 (PDF 535 kB)
 3. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 224 kB)
 4. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.81 MB)
 5. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) (PDF 1 MB)
 6. Poziomy gotowości technologicznej (PDF 278 kB)
 7. Wzory etykiet na segregatory (DOCX 93 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 926, -929, -930, -954, -982, -983, -984, -316, -324
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

24.07.2020

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach II rundy konkursu wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 23 765 071,55 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 221 993,93 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 14 075 115,52 zł.

27.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach I rundy konkursu wpłynęło 2 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 15 564 202,13 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 12 653 822,86 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 7 039 824,24 zł.

Poleć innym: