Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

07.04.2021

Zakończony 09.06.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/21


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  6.12.2021

  Wynik naboru (PDF, 177.49 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej

  1.12.2021

  Lista projektów (PDF, 183.43 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

10 maja 2021 r. od godz. 07.30,

Termin, do którego można składać wnioski

9 czerwca 2021 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej Generatora Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 10 maja 2021 r. do 09 czerwca 2021 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte następujące typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.
 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
  Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju pomocy zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 8 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 8 000 000,00 PLN, z czego:

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 400 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 672 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 378 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.78 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 728 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 – typ 1 (PDF 493 kB)

Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 – typ 2 (PDF 497 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 337 kB)

Inne:

 1. Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 350 kB)
 2. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Poddziałanie 1.2.1, projekty typu 1. (PDF 498 kB)
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Poddziałanie 1.2.1, projekty typu 2. (PDF 500 kB)
 4. Lista sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 191 kB)
 5. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.81 MB)
 6. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) (PDF 938 kB)
 7. Poziomy gotowości technologicznej (PDF 172 kB)
 8. Wzory etykiet na segregatory (DOCX 94 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późń. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 2 czerwca 2021 (PDF 288 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 -984, -324, -926, -930, -982, -313, -316.
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

22.06.2021

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach konkursu wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 28 174 366,84 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 25 694 574,60 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 16 427 356,42 zł.

Komunikat do pobrania (PDF 286 kB)

26.05.2021

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Oświadczenia o rozpowszechnieniu wyników prac B+R. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności aktualizacji zapisów.

Pełna treść komunikatu (PDF 319 kB)

Wykaz zmian (PDF 317 kB)

Poleć innym: