Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

31.10.2018

Zakończony 02.09.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18

Uwaga!

Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 listopada 2018 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

 1. Runda I: od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 2. Runda II: od 1 lutego do 31 marca 2019 r.
 3. Runda III od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.
 4. Runda IV: od 1 czerwca do 2 września 2019 r. (Komunikat z 17.07.2019)

Termin, do którego można składać wnioski

2 września 2019 r. do godz. 16:00 (Komunikat z 17.07.2019)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. dla projektów złożonych w ramach rundy I: maj 2019 r.;
 2. dla projektów złożonych w ramach rundy II: lipiec 2019 r.;
 3. dla projektów złożonych w ramach rundy III: październik 2019 r.;
 4. dla projektów złożonych w ramach rundy IV: I połowa marca 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 listopada 2018 r. do 2 września 2019 r. do godz. 16:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

 • przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;
 • konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte następujące typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.
 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
  Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju pomocy zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 7 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 100 000 000,00 PLN, z czego:

 1. na rundę I konkursu (projekty złożone od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 25 0000 000,00 PLN,
 2. na rundę II konkursu (projekty złożone od 1 lutego do 31 marca 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej 25 000 000,00 PLN,
 3. na rundę III konkursu (projekty złożone od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 25 000 000,00 PLN,
 4. na rundę IV konkursu (projekty złożone od 1 czerwca do 2 września 2019 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 25 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 5 000 000,00 PLN, po 1 250 000,00 PLN na każdą z rund.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie

Kryteria wyboru projektów

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 588 kB)

Inne:

 1. Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 708 kB)
 2. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Poddziałanie 1.2.1, projekty typu 1 (PDF 687 kB)
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Poddziałanie 1.2.1, projekty typu 2 (PDF 691 kB)
 4. Lista sprawdzającą do wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia warunków formalnych w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 224 kB)
 5. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.69 MB)
 6. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) (PDF 472 kB)
 7. Poziomy gotowości technologicznej (PDF 430 kB)
 8. Wzory etykiet na segregatory - zmiana z 9.04.2019 (DOCX 97 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 1 lutego 2019 (PDF 572 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 21 lutego 2019 (PDF 426 kB) - Aktualizacja!

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 10 kwietnia 2019 (PDF 468 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 21 maja 2019 (PDF 356 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 5 lipca 2019 (PDF 349 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 • tel. (85) 66 54 925, - 926, - 929, - 930, - 982, - 983, - 984,
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

17.03.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na sytuację zdrowotną w naszym kraju: wzrost zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby rozstrzygnięcia Rundy IV będą publikowane na bieżąco (w miarę możliwości). O wynikach oceny Wnioskodawcy będą informowani również indywidualnie.

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

28.02.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na stopień skomplikowania ocenianych projektów oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmianie ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia Rundy IV konkursu na I połowę marca 2020r. (uprzednio termin ustalono na luty 2020r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 429 kB)

11.09.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach IV rundy konkursu wpłynęło 33 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości około 126,8 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 74,5 mln zł.

30.01.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na stopień skomplikowania ocenianych projektów oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmianie ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia Rundy IV konkursu na luty 2020 r. (uprzednio termin ustalono na styczeń 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 429 kB)

30.12.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na stopień skomplikowania ocenianych projektów oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmianie ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia Rundy IV konkursu na styczeń 2020 r. (uprzednio termin ustalono na grudzień 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 429 kB)

31.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na stopień skomplikowania ocenianych projektów oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) zmianie ulega termin rozstrzygnięcia Rundy III konkursu na listopad 2019 r. (uprzednio termin ustalono na październik 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 429 kB)

29.08.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów Regulaminu konkursu.
W załączeniu aktualny Regulamin konkursu obowiązujący od 29 sierpnia 2019 r. oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem.

Treść komunikatu (PDF 315 kB)

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu (PDF 348 kB)

17.07.2019

W związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 2 września 2019 r. do godziny 16.00 (pierwotny termin wyznaczono na 31 lipca 2019 r.).
Powyższa zmiana skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu, zgodnie z załączonym komunikatem.

Pełna treść komunikatu (PDF 386 kB)

10.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach III rundy konkursu wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 28,6 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 18,3 mln zł.

9.04.2019

Informujemy, że zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności z zapytań potencjalnych Wnioskodawców.
Publikujemy aktualny Regulamin konkursu obowiązujący od 9 kwietnia 2019 r. oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem.

Plik z komunikatem (PDF 520 kB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (PDF 657 kB)

05.04.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach II rundy konkursu wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 42,9 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 26,1 mln zł.

12.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach I rundy konkursu wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 27 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 15,6 mln zł.

12.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmianie ulega treść Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz z zapytań potencjalnych Wnioskodawców.

Pełna treść komunikatu (PDF 318 kB)

Poleć innym: