Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

30.08.2017

Zakończony 30.11.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/17

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze:

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2017 r., przy czym konkurs został podzielony na etapy:

1)      Etap I: od 30 września do 16 października 2017 r.

2)      Etap II: od 17 października do 30 listopada 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2017 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

1) dla projektów złożonych w ramach etapu I: marzec 2018;

2) dla projektów złożonych w ramach etapu II: maj/czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danego etapu konkursu, tj. projekty złożone w ramach etapu I: do 19 października 2017 r., projekty złożone w ramach etapu II: do 5 grudnia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

- przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;

- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;

- konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych,

jednostek naukowo-badawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami  badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu) – w zakresie Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte następujące typy projektów wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania projektu w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju pomocy zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 7 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 75 000 000,00 PLN, z czego:

1) na etap I konkursu (projekty złożone od 30 września do 16 października 2017 r.) przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 20 000 000,00 PLN;

2) na etap II konkursu (projekty złożone od 17 października do 30 listopada 2017 r. do godz. 15:30) przeznacza się środki w wysokości nie większej 55 000 000,00 PLN;

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 7 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 811 kB) - zmiana z 27.02.2018

Tabela zmian do Regulaminu konkursu - z 27.02.2018 r. (PDF 503 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 809 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.16 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 545 MB)

Wzór biznesplanu (DOCX 232 kB)

Arkusz kalkulacyjny do biznesplanu (XLSX 69 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 73 kB)

Formularz w zakresie OOŚ – Instrukcja wypełniania (PDF 518 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (Ib) (DOCX 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Ic) (DOCX 61 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (DOCX 54 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 91 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Oświadczenie dotyczące delokalizacji (DOCX 56 kB)

Oświadczenie o rozpowszechnieniu wyników prac B+R (DOCX 55 kB)

Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (DOCX 73 kB)

Oświadczenie Partnera o uzyskanej pomocy de minimis (DOCX 53 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie – projekt bez kosztów pośrednich (PDF 874 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie – projekt z kosztami pośrednimi (PDF 581 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 328 kB)

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – Poddziałanie 1.2.1 (PDF 569 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 381 kB)

Inne:

Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 555 kB)

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 (PDF 908 kB)

Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.68 MB)

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) (PDF 468 kB)

Poziomy gotowości technologicznej (PDF 169 kB)

Wzór etykiet na segregatory (DOCX 97 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 17 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w trakcie trwania naboru (PDF 314 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54 925, - 926, - 929, - 930, - 982, - 983, - 984,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko
nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

30.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną projektów oraz korespondencją z Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcie, wyniki oceny projektów złożonych w ramach etapu II konkursu zostaną opublikowane najpóźniej do 6 czerwca br.

12.03.2018

Komunikat dotyczy publikacji zapytań ofertowych w sprawie zamówień, których wartość przekracza 50 tys. netto, przez Wnioskodawców, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (PDF 187 kB), zapytania takie powinny być zamieszczane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie (RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/17). Instrukcje dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu znajdą Państwo na stronie: Jak dodać ogłoszenie.

Ogólne informacje dotyczące zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów znajdą Państwo na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-udzielania-zamowien-publicznych.html. Obowiązujące zasady realizacji projektów zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

27.02.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności ze zmiany przepisów prawa. W załączeniu aktualny Regulamin konkursu, który obowiązuje od 27 lutego 2018 r. oraz wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie IOK informuje, iż w związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną projektów złożonych w ramach etapu I konkursu oraz trwającą korespondencją z Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcie, wyniki oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej do 9 marca br.

Treść komunikatu (PDF 325 kB)

12.12.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach II etapu konkursu wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 214,50 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 117,02 mln zł.

Treść komunikatu (PDF 314 kB)

27.10.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach I Etapu przedmiotowego konkursu wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 35,8 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 20,6 mln zł.

Poleć innym: