Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - kapitał obrotowy

04.02.2021

Zakończony 16.02.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/21

29.06.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje czwartą część wyników oceny projektów, które znalazły się na Liście projektów przekazanych do oceny po przesunięciu środków.
Każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.

Treść komunikatu (PDF 198 kB)

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (PDF 266 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15.02.2021 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

16.02.2021 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia naboru

Ocena wniosków na bieżąco, lista wniosków przekazanych do oceny uszeregowana według najwyższego % spadku obrotów

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce GWA w terminie 15.02.2021 r. od godz. 8:00 do 16.02.2021 r. do godz. 15:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Wysyłka wniosku jest możliwa tylko przy wykorzystaniu pliku startowego (XML 50 kB).

Ponadto Wnioskodawcy, którzy znajdą się na liście projektów przekazanych do oceny są zobowiązani do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji listy projektów przekazanych do oceny.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108.

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Projekty będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Wezwania.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie (PDF 527 kB)

Wzór wniosku wraz z plikiem startowym i instrukcją

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników (PDF 370 kB)

Plik startowy (XML 50 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 99 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Dodatkowe oświadczenia (DOCX 63 kB)

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc COVID (XLSX 24 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 468 KB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 274 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 275 kB)

Inne:

Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności MŚP w ramach PO na lata 2014-2020 (PDF 286 kB)

Tabela stawek jednostkowych (PDF 337 kB)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP - wzór (DOCX 100 kB)

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Informacji w sprawach dotyczących wezwania udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 399;
 • w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z ION można kontaktować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr wezwania/naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/21) natomiast w treści maila oprócz zapytania należy wskazać numer telefonu do kontaktu,
 • pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej naboru. ION zastrzega sobie możliwość publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

29.06.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje czwartą część wyników oceny projektów, które znalazły się na Liście projektów przekazanych do oceny po przesunięciu środków. Każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.

Treść komunikatu (PDF 198 kB)

Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej, cz. 4 (PDF 259 kB)

26.05.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie II edycją naboru na Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w celu wsparcia utrzymania działalności gospodarczych większej liczby przedsiębiorstw w dobie wystąpienia pandemii COVID-19 oraz z związku z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o przesunięciu niewykorzystanej kwoty alokacji na nabór w wysokości nie większej niż 4 676 108,19 PLN na projekty, które wykazały spadek obrotów o co najmniej 55%, ale znalazły się na Liście projektów pozostawionych bez rozpatrzenia, ION publikuje dodatkową listę projektów przekazanych do oceny.

Lista projektów przekazanych do oceny po przesunięciu środków (PDF 310 kB)

Treść komunikatu (PDF 207 kB)

14.05.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje trzecią (ostatnią) część wyników oceny.
Każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.

Treść komunikatu (PDF 169 kB)

Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej, cz. 3 (PDF 349 kB)

29.04.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje drugą część wyników oceny.
Każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.
Publikacja kolejnej części wyników oceny planowana jest w maju br.

Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej, cz. 2 (PDF 479 kB)

Treść komunikatu (PDF 168 kB)

31.03.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje pierwszą część wyników oceny.
Każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.
Publikacja kolejnej części wyników oceny planowana jest w kwietniu br.

Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej, cz. 1 (PDF 456 kB)

Treść komunikatu (PDF 169 kB)

05.03.2021

W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu alokacji na nabór z kwoty 25 000 000,00 PLN do kwoty 32 798 982,24 PLN (tj. o 7 798 982,24 PLN) celem wsparcia utrzymania działalności gospodarczych większej liczby przedsiębiorców w dobie ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, ION publikuje dodatkową Listę projektów przekazanych do oceny w związku ze zwiększeniem alokacji.
W związku z powyższym do oceny zostały przekazane wszystkie wnioski o dofinansowanie, w których deklarowany spadek obrotów wyniósł co najmniej 60% (łącznie 1106 wniosków o dofinansowanie).

Pełna treść komunikatu (PDF 212 kB)

Lista projektów przekazanych do oceny w związku ze zwiększeniem alokacji (PDF 288 kB)

17.02.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) zgodnie z pkt 9 Wezwania publikuje Listę projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej – lista zawiera wnioski o dofinansowanie uszeregowane według % spadku obrotów (im wyższa wartość spadku, tym wyższa pozycja na liście, zaś w przypadku projektów wykazujących ten sam spadek obrotów kryterium uszeregowania jest wnioskowana wartość dofinansowania), których łączna wartość dofinansowania wyczerpuje przewidzianą alokację na nabór. Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków oraz dostępną alokację, na liście projektów, które zostały przekazane do oceny znalazły się przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży w przedziale od 66,04% do 100%. Projekty wyszczególnione na tej liście będą podlegały ocenie według przyjętych kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4 do Wezwania).

Wnioskodawcy, których wniosek znajduje się na Liście projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej są zobowiązani do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania listy na stronie internetowej (tj. do 22 lutego 2021 r.), do:
Kancelarii Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości (ION)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89 (parter)
15-874 Białystok
w godzinach pracy Departamentu tj. poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00; wtorki – piątki od godz.7.30 do godz. 15.30.
Wnioski dostarczone na adres inny niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.

Dokumentację aplikacyjną w formie papierowej można dostarczyć:

 • osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Wnioskodawcę – decyduje data wpływu do Kancelarii;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Pełna treść komunikatu (PDF 213 kB)

Lista projektów przekazanych do oceny (PDF 605 kB)

Lista projektów pozostawionych bez rozpatrzenia (PDF 685 kB)

Poleć innym: