Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - kapitał obrotowy

15.06.2020

Zakończony 22.06.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacja o rozliczaniu dotacji

Informacja dotycząca podpisania umowy i rozliczenia dotacji na kapitał obrotowy

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 19 czerwca (PDF 422 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 18 czerwca - zmiana w związku z komunikatem z 19.06.2020 (PDF 365 kB)

Nieaktualne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 18 czerwca (PDF 326 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

22.06.2020 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

30.06.2020 r. do godz. 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem Instytucji Organizującej Nabór (ION) w związku z przekroczeniem 100% alokacji

Termin rozstrzygnięcia naboru

Ocena wniosków na bieżąco, według daty i czasu wpływu wniosku w wersji elektronicznej (za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych), przy czym umowy o dofinansowanie mogą zostać zawarte najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie 22.06.2020 r. od godz. 8:00 do 30.06.2020 r. do godziny 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem ION w związku z przekroczeniem 100% alokacji (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą GWA2014

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108.

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Projekty będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Wezwania.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie - zmiana 3.07.2020 (PDF 944 kB)

Tabela zmian (510 kB)

Nieaktualne Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie (PDF 941 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z plikiem startowym i instrukcją

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 533 kB)

Plik startowy (XML 51 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 101 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie z instrukcją

INSTRUKCJA wypełniania załączników 1.4.1 (PDF 556 kB)

Dodatkowe oświadczenia (DOCX 66 kB)

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc COVID (XLSX 24 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie dla umów sporządzanych od stycznia 2021 r. (PDF 642 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie dla umów sporządzanych od 1.10.2020 (PDF 864 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie dla umów sporządzanych do 30.09.2020 (PDF 719 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 597 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 565 kB)

Inne

Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności MŚP w ramach PO na lata 2014-2020 (PDF 286 kB)

Tabela stawek jednostkowych (PDF 337 kB)

Etykiety na skoroszyty (DOCX 142 kB)

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB)

Logotypy kolorowe (JPG 276 kB)

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP - wzór (DOCX 91 kB)

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Wezwaniu.

Uwaga Wnioskodawcy!

W przypadku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. problemów technicznych takich jak awaria GWA) Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosków o dofinansowanie projektu przewidzianej w Wezwaniu lub zmianę terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu podając ten fakt do publicznej wiadomości przez m.in. stronę internetową rpo.wrotapodlasia.pl oraz portal funduszeeuropejskie.gov.pl.  Wszelkie komunikaty w tym temacie  zostaną zamieszczone na tych właśnie stronach, prosimy więc o stosowanie się do zamieszczanych komunikatów.

Uwaga: czasowa niedostępność GWA nie może powodować roszczeń ze strony wnioskodawcy.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu generatora, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie, informacja odnośnie odpowiednich zasad postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej generatora wniosków) lub na stronach internetowych rpo.wrotapodlasia.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Pytania i odpowiedzi

Informacji w sprawach dotyczących wezwania udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 399 oraz (85) 66 54 926;
 • w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z ION można kontaktować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr wezwania/naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20) natomiast w treści maila oprócz zapytania należy wskazać numer telefonu do kontaktu,
 • pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej naboru. IOK zastrzega sobie możliwość publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego Wnioskodawcy.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej ION: rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

25.01.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje trzecią (ostatnią) część wyników oceny z Listy nr 2, które zostały przekazane do oceny (tzw. listy rezerwowej). Po wyborze projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.
Ponadto ION informuje, iż niniejsze rozstrzygnięcie w pełni wyczerpuje alokację przeznaczoną na nabór. Pozostałe projekty z listy projektów oczekujących nie będą podlegały ocenie (zostaną pozostawione bez rozpatrzenia).

Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej - część 3 z listy nr 2 (PDF 368 kB)

Treść komunikatu (PDF 280 kB)

21.01.2021

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje drugą część wyników oceny z Listy nr 2, które zostały przekazane do oceny (tzw. listy rezerwowej). Po wyborze projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.

W związku z faktem, iż część projektów z listy nr 2 została oceniona negatywnie, a tym samym alokacja na nabór nie została jeszcze wyczerpana, ION publikuje również kolejną (trzecią) listę projektów z listy nr 2 (tzw. lista projektów oczekujących), które zostają przekazane do oceny. ION jednocześnie informuje, iż projekty przekazane do Oceny w pełni wyczerpują dostępną na nabór alokację.

Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej - część 2 z listy nr 2 (PDF 419 kB)

Lista projektów z listy nr 2 przekazanych do oceny - cz. 3 (PDF 196 kB)

Treść komunikatu (PDF 280 kB)

11.01.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że zmieniony zostaje wzór umowy o dofinansowanie projektu. Wprowadzona zmiana dotyczy załącznika nr 3 do umowy, tj. Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych i wynika ze zmiany Porozumienia ws. powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację Programów Operacyjnych w związku z realizacją RPOWP 2014-2020. Przedmiotowy wzór umowy będzie stosowany dla umów przygotowywanych w 2021 r.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 642 kB)

Treść komunikatu (PDF 642 kB)

23.12.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje pierwszą część wyników oceny z Listy nr 2, które zostały przekazane do oceny (tzw. listy rezerwowej). Po wyborze projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.

W związku z faktem, iż Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs z obecnego poziomu 35 000 000,00 PLN do wysokości 36 500 000,00 PLN (tj. o kwotę 1 500 000,00 PLN) celem wsparcia utrzymania działalności gospodarczych większej liczby przedsiębiorców w dobie ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 oraz z uwagi na fakt, iż część z projektów z listy nr 2 została odrzucona, a tym samym alokacja na nabór nie została jeszcze wyczerpana, ION publikuje kolejną (drugą) listę projektów z listy nr 2 (tzw. lista projektów oczekujących), które zostają przekazane do oceny.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - część 1 z listy nr 2 (PDF 422 kB)

Lista projektów z listy nr 2 przekazanych do oceny - cz. 2 (PDF 560 kB)

Treść komunikatu (PDF 469 kB)

06.11.2020

W związku z zakończeniem oceny projektów z listy nr 1 (lista 1034 projektów przekazanych do oceny) Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje podsumowanie wszystkich wyników oceny w podziale na: projekty ocenione pozytywnie i projekty ocenione negatywnie. 

Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej - Podsumowanie (PDF 1.25 MB)

Komunikat do pobrania (PDF 272 kB)

29.10.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje trzecią część wyników oceny, kończąc tym samym ocenę projektów z listy nr 1 (lista 1034 projektów przekazanych do oceny). Po wyborze projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.
W związku z faktem, iż część z projektów z listy nr 1 została odrzucona bądź też zrezygnowano/odmówiono zawarcia umowy o dofinansowanie, a tym samym alokacja na nabór nie została jeszcze wyczerpana, ION publikuje listę projektów z listy nr 2 (tzw. lista projektów oczekujących), które zostają przekazane do oceny.

Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej - część 3 (PDF 363 kB)

Lista projektów przekazanych do oceny (PDF 578 kB)

Treść komunikatu (PDF 280 kB)

29.09.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że zmieniony zostaje wzór umowy o dofinansowanie projektu. Nowy wzór umowy doprecyzowuje możliwość złożenia jednego wniosku o płatność (zamiast dwóch), tj. wniosku o refundację stanowiącego jednocześnie wniosek o płatność końcową, oraz terminy z tym związane (zmiana § 7 i 8 umowy). Przedmiotowy wzór umowy będzie stosowany dla umów przygotowywanych od 1 października br. Instytucja Zarządzająca RPOWP dopuszcza możliwość rozliczenia projektu jednym wnioskiem o płatność również w przypadku umów zawartych zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem.

Treść komunikatu (PDF 466 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie dla umów sporządzanych od 1.10.2020 (PDF 864 kB)

28.09.2020

W związku z obowiązkiem rozliczenia otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 7 ust. 11 umowy o dofinansowanie) Instytucja Organizująca Nabór publikuje wersję edytowalną załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie – Sprawozdanie rozliczające wsparcie.

Treść komunikatu (PDF 530 kB)

Sprawozdanie rozliczające wsparcie (DOCX 79 kB)

18.09.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje drugą część wyników oceny. Po wyborze projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego każdy z Wnioskodawców otrzyma indywidualnie pismo z wynikami oceny i informacją o dalszych krokach – zgodnie z procedurą opisaną w Wezwaniu.
Powyższa lista nie obejmuje wniosków o dofinansowanie, których ocena nie została jeszcze zakończona.

Komunikat z dnia 19.08.2020 (PDF 279 kB)

Lista projektów po ocenie cz. 2 (PDF 477 kB)

10.08.2020

Poniżej komunikat dotyczący wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów - wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (nr konkursu RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20)

Komunikat z dnia 10.08.2020

Lista projektów po ocenie cz. I 10.08.2020

Lista projektów przekazanych do oceny 10.08.2020

24.07.2020

W związku rozpatrzeniem zgłoszeń ze strony Wnioskodawców Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje zaktualizowane listy projektów (zmiany na listach oznaczono kolorem pomarańczowym).

Lista projektów przekazanych do oceny (lista nr 1) (PDF 744 kB)

Lista projektów oczekujących (lista nr 2) (PDF 1.04 MB)

Komunikat (PDF 424kB)

17.07.2020

W związku ze zidentyfikowaniem licznych braków dokumentów niezbędnych do oceny wniosków o dofinasowanie (w szczególności brakami w załącznikach: zał. 9, zał. 10, umowy spółki cywilnej) oraz koniecznością wysyłki licznych pism z wezwaniem do wyjaśnień Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że częściowa lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie zostanie opublikowana na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl nie wcześniej niż 31 lipca 2020 r.

Komunikat (PDF 431 kB)

13.07.2020

W związku z zakończonym etapem weryfikacji wymogów rejestracyjnych Instytucja Organizująca Nabór (ION) publikuje:

 1. zaktualizowaną listę projektów przekazanych do oceny (lista nr 1) – lista zawiera wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi rejestracyjne, których łączna wartość dofinansowania wyczerpuje przewidzianą alokację na nabór. Projekty wyszczególnione na liście nr 1 podlegają ocenie według przyjętych kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4 do Wezwania). Projekty, które nie zostały uwzględnione w ramach listy z dnia 3 lipca zostały oznaczone kolorem niebieskim.
 2. listę projektów oczekujących (lista nr 2) – uwzględniającą wszystkie pozostałe wnioski o dofinansowanie, które mogą zostać przekazane do oceny o ile uwolnione zostaną środki w ramach listy nr 1.

Wnioskodawcy, których projekty nie spełniły wymogów rejestracyjnych (błędna suma kontrolna wersji papierowej/brak wersji elektronicznej/wnioski złożone po terminie) otrzymają indywidualnie informację pisemną.

Lista projektów przekazanych do oceny (lista nr 1) (PDF 744 kB)

Lista projektów oczekujących (lista nr 2) (PDF 1.04 MB)

Komunikat (PDF 433 kB)

3.07.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) zgodnie z pkt 7 Wezwania publikuje listę projektów przekazanych do oceny (lista nr 1) – lista zawiera wnioski o dofinansowanie spełniające wymogi rejestracyjne, których łączna wartość dofinansowania wyczerpuje przewidzianą alokację na nabór. Projekty wyszczególnione na liście nr 1 podlegają ocenie według przyjętych kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4 do Wezwania).

Lista wniosków, które trafiły do I etapu oceny (PDG 868 kB)

Pełna treść komunikatu (DOCX 228 kB)

3.07.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż zmianie ulega treść Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Pełna treść komunikatu (PDF 512 kB)

22.06.2020

Jeśli po wysłaniu wniosku, generator nie wysłał potwierdzenia wysłania wniosku, można sprawdzić na liście, którą poniżej publikujemy, czy został skutecznie przesłany.

Nie wszyscy podczas składania wniosku otrzymali komunikat z potwierdzeniem złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że wniosek nie przeszedł. Potwierdzenie nie jest obowiązkowe przy złożeniu dokumentów, jest informacją dla wnioskodawcy.

Poniżej publikujemy listę z sumami kontrolnymi wniosków, które zostały skutecznie złożone w tym naborze. Jeśli odnajdziecie Państwo sumę kontrolną swojego wniosku, to oznacza, że wniosek jest prawidłowo zgłoszony.

Lista sum kontrolnych, w kolejności wpływu (PDF 2,2 MB)

Pełna treść komunikatu

22.06.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż z dniem 22.06.2020r. nabór nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20 zostaje zamknięty.

Zgodnie z zapisami "Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów", Podrozdział 9.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie termin zakończenia przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie został ustalony na dzień
30 czerwca 2020r. (do godz. 15.30). Dalsze zapisy Wezwania (...) dopuszczają natomiast wcześniejsze zamknięcie naboru przez ION w przypadku gdy wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczy 100% dostępnej alokacji. Alokacja dotychczas złożonych wniosków
(na dzień 22.06.2020r.) przekroczyła 100% dostępnej alokacji tj. 35 000 000,00 PLN. W związku z powyższym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego wezwania został zakończony w terminie wcześniejszym niż ustalony pierwotnie, tj. 22.06.2020r.

Komunikat (PDF 210 kB)

19.06.2020

Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, że wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych należy definiować jako przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy towarów do obrotu. W związku z powyższym jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi takiej działalności, może się ubiegać o wsparcie w ramach przedmiotowego naboru.

Mając na względzie powyższe, zmianie w tym zakresie podlegają opublikowane Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 18 czerwca.

Jednocześnie ION zastrzega, że przedmiotowy nabór prowadzony jest w trybie nadzwyczajnym a komunikaty i odpowiedzi na pytania zamieszczane są na stronie internetowej naboru „na bieżąco”. Brak znajomości treści ww. informacji nie może powodować żadnych roszczeń ze strony Wnioskodawcy.

Komunikat do pobrania (PDF 377 kB)

Poleć innym: