Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

29.03.2018

Zakończony 14.08.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/18

Uwaga! Komunikaty i inne ważne informacje znajdują się w zakładce "Komunikaty"

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 27 395 866,06 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14 sierpnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 20 sierpnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami pomocowymi, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) w kosztach kwalifikowalnych nie może przekroczyć 85%.

Minimalny wkład własny

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz nie mniej niż 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 968 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 721 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 83 kB) wraz z Instrukcją wypełniania (PDF 687 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 453 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)  

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 60 kB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 924 kB)

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 545 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 572 kB)

Inne:

Wzór etykiet na segregator (DOCX 419 kB)

Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (DOCX 133 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 1460 tj. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 772 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 7.08.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

  • tel. (85) 66 54 325, - 319 w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

19.09.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 18.09.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów z obecnego poziomu 20 000 000,00 PLN do 27 395 866,06 PLN. W związku z powyższym, w celu przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, IZ przyjęła formułę częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów.

Pełna treść komunikatu (DOCX 193 kB)

16.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 27 395 866,06 PLN.

27.07.2018

Z uwagi, iż  dzień 15.08.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz załącznikami do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00 (pierwotny termin wyznaczono na 17 sierpnia 2018 r.). 

Plik z komunikatem (PDF 269 kB)

Poleć innym: