Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

29.03.2018

Zakończony 14.08.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/18

Uwaga! Komunikaty i inne ważne informacje znajdują się w zakładce "Komunikaty"


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  15.02.2019

  Wynik naboru (PDF, 295.2 KB)

 • Lista projektów po ocenie formalno-merytorycznej

  15.02.2019

  Lista projektów (PDF, 295.96 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14 sierpnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2019 r. (Komunikat z 31.01.2019)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK, tj. do 20 sierpnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami pomocowymi, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) w kosztach kwalifikowalnych nie może przekroczyć 85%.

Minimalny wkład własny

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz nie mniej niż 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 968 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 721 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 83 kB) wraz z Instrukcją wypełniania (PDF 687 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 453 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 60 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 118 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)  

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w kontekście kryteriów wyboru projektów (DOCX 60 kB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 924 kB)

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 545 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 572 kB)

Inne:

Wzór etykiet na segregator (DOCX 419 kB)

Oświadczenie dotyczące skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (DOCX 133 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 1460 tj. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 772 kB) - plik zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące naboru, które wpłynęły do 7.08.2018 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez pracowników IOK.

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

 • tel. (85) 66 54 325, - 319 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

31.01.2019

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, Instytucja Organizująca Konkurs informuje o przesunięciu przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do lutego 2019 r. (uprzednio termin ustalono na styczeń 2019 r.).

Plik z komunikatem (DOCX 118 kB)

2.01.2019

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, IOK informuje o przesunięciu przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do stycznia 2019 r. (uprzednio termin ustalono na grudzień 2018 r.). Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 313 kB)

5.12.2018

Z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o przesunięciu przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do grudnia 2018 r. (uprzednio termin ustalono na listopad 2018 r.) przy zachowaniu niezmienionego terminu podpisania Umów o dofinansowanie.

Pełna treść komunikatu (PDF 313 kB)
 

19.09.2018

Instytucja Zarządzająca RPOWP (IZ RPOWP) uprzejmie informuje, że w dniu 18.09.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów z obecnego poziomu 20 000 000,00 PLN do 27 395 866,06 PLN. W związku z powyższym, w celu przyspieszenia tempa wdrażania RPO oraz zwiększenia poziomu kontraktacji i certyfikacji, IZ przyjęła formułę częściowego rozstrzygania wyników konkursu, a tym samym sukcesywnego wyboru projektów do dofinansowania i podpisywania Umów.

Pełna treść komunikatu (DOCX 193 kB)

16.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 27 395 866,06 PLN.

27.07.2018

Z uwagi, iż  dzień 15.08.2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz załącznikami do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00 (pierwotny termin wyznaczono na 17 sierpnia 2018 r.). 

Plik z komunikatem (PDF 269 kB)

Poleć innym: