Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne

30.09.2016

Zakończony 30.12.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centa logistyczne.

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/16

02.01.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, że w ramach ogłoszonego naboru wpłynęły 4 wnioski o łącznej wartości dofinansowania ok. 63 mln PLN.

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


  • Lista projektów wybranych do dofinansowania- 1.4.1. Centra logistyczne

    22.05.2017

    Wynik naboru (PDF, 254.68 KB)

  • Wyniki oceny formalno-merytorycznej

    11.05.2017

    Lista projektów (PDF, 122.35 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

02 listopada 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 02 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie ) w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 04 stycznia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 696 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 96 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 68 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 114 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 85 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 845 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne oraz merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 338 kB) - zmiana z dn. 05.01.2017 r.

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 345 kB)

1.4.1 Centra logistyczne - Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 336 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 832 kB)

Inne:

1.4.1 Przewodnik po kryteriach (PDF 702 kB)

Wzór etykiet na segregatory (1.4) (DOC 85 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 4.12.2016 r. (PDF 378 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 25.11.2016 r. (PDF 330 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 23.10.2016 r. (PDF 332 kB)

Pytania i odpowiedzi, któe wpłynęły do 21.12.2016 r. (PDF 305 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 979, - 324, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

5.01.2017

Komunikat dotyczący naboru

IOK informuje, że Uchwałą Nr 51/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. przyjęto zaktualizowane kryteria oceny formalno-merytorycznej w zakresie kryteriów formalnych obligatoryjnych oraz merytorycznych dopuszczających ogólnych (obligatoryjnych). Kryteria te mają charakter porządkujący i będą stosowane do oceny wniosków złożonych w ramach niniejszego konkursu.

Poleć innym: