Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

29.01.2020

Zakończony 31.03.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego.

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/20


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  27.05.2020

  Wynik naboru (PDF, 202.62 KB)

 • Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej

  27.05.2020

  Lista projektów (PDF, 285.92 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.03.2020 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28.02.2020 r. do 31.03.2020 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 3 kwietnia 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020w ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • funkcjonujące w regionie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
 • jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST, lub ich związki i stowarzyszenia.

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to podmioty, bez względu na formę prawną, prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw (tj. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii, ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką, inkubatory przedsiębiorczości, itp.), zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Są to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności województwa podlaskiego, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte pilotażowe projekty w ramach Typu 1 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), dotyczące tworzenia oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług (np. księgowych, doradztwa prawnego).

Ponadto tworzenie nowej infrastruktury IOB powinno być uzasadnione wynikami analizy finansowo-ekonomicznej inwestycji obejmującej także jej funkcjonowanie po okresie realizacji.

W wyniku realizacji działania oczekiwane jest stworzenie skutecznej oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz profesjonalizacja, czyli podniesienie jakości i rozszerzenie usług inkubatorów. Wsparcie w tym zakresie dotyczy szeroko pojętych inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i upowszechniających ideę przedsiębiorczości, co stanowi uzupełnienie planowanych w zakresie EFS działań związanych z rozwojem kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji.

Projekty wspierane w ramach konkursu będą prowadziły do poszerzania, w wymiarze jakościowym jak i ilościowym, oferty świadczonych przedsiębiorcom usług, w tym wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą przy spełnieniu następujących warunków:

 • działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 • IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowalnych/kwota dofinansowania UE na poziomie projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku wydatków objętych pomocą na infrastrukturę lokalną, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, przy czym poziom dofinansowania UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną, poziom dofinansowania nie przekracza poziomu wynikającego z mapy pomocy regionalnej;
 • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, poziom dofinansowania UE nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 892 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 463 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (PDF 476 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (DOC 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (DOC 61 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 57 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (DOC 90 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 121 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Model finansowy (XLSX 424 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 950 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych

Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 211 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 534 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 423 kB)

Inne

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 81 kB)

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 17 marca 2020 r. (PDF 274 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

 • tel. (85) 66 54 316, -989, -324, -954, -926, -929, -930, -982, -983, -984 (w godz. od 09.00 do 13.00).
 • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

09.04.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 18 416 328,49 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 14 607 570,31 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 997 491,22 zł.

Poleć innym: