Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

26.01.2018

Zakończony 30.05.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

26 lutego 2018 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

 1. Runda I: od 26 lutego do 28 lutego 2018 r.
 2. Runda II: od 1 marca do 31 marca 2018 r.
 3. Runda III: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.
 4. Runda IV: od 1 maja do 30 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2018 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. dla projektów złożonych w ramach rundy I: kwiecień 2018 r.
 2. dla projektów złożonych w ramach rundy II: maj 2018 r.
 3. dla projektów złożonych w ramach rundy III: czerwiec 2018 r.
 4. dla projektów złożonych w ramach rundy IV: lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 26 lutego 2018 r. do 30 maja 2018 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursowej, tj. projekty złożone w ramach:

 1. Rundy I: 5 marca 2018 r.
 2. Rundy II: 5 kwietnia 2018 r.
 3. Rundy III: 7 maja 2018 r.
 4. Rundy IV: 5 czerwca 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się w szczególności:

 • przedsiębiorstwa,
 • JST i jednostki organizacyjne JST, ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • porozumienia ww. podmiotów.

Wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa mogą się ubiegać w wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu – ostatecznym odbiorcą wsparcia są przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach niniejszego konkursu mogą otrzymać wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj.:

 • mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR;
 • małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR;
 • średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na realizacji działań promocyjnych dotyczących:

 • udziału w krajowych i zagranicznych targach/wystawach;
 • wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych;
 • organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;
 • udziału w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+;
 • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (Promocja submarki gospodarczej);
 • realizacji projektów z udziałem większej liczby podmiotów/partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 65% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • pozostałe podmioty – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Minimalny wymagany wkład własny wynosi odpowiednio:
  • 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 35% – średnie przedsiębiorstwa,
  • 15% – pozostałe podmioty.
 3. W przypadku:
  • wydarzeń odbywających się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 100 000,00 PLN;
  • wydarzeń odbywających się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 8 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 800 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 805 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.16MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 414 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 47 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55kB)

Oświadczenie Partnera de minimis (DOCX 53 kB)

Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (DOC 73 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 550 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne – Poddziałanie 1.4.1 (PDF 597 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 471 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.4.1 (PDF 442 kB)

Wzory etykiet na segregatory/skoroszyt (DOCX 46 kB)

Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (PDF 3.52 MB)

Plan rozwoju przedsiębiorczości inteligentne specjalizacje (RIS3) (PDF 1.69 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2017.1460 r.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 19 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

11.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach IV rundy konkursu wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 2 401,02 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 554, 02 tys. zł.

Treść komunikatu (DOCX 537 kB)

11.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach III rundy konkursu wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 857,21 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 471,14 tys. zł.

Treść komunikatu (DOCX 537 kB)

10.04.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach II rundy konkursu wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 986,20 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 694,20 tys. zł.

09.03.2018

Komunikat dotyczy publikacji zapytań ofertowych w sprawie zamówień, których wartość przekracza 50 tys. netto, przez Wnioskodawców, którzy rozpoczynają realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju (PDF 187 kB), zapytania takie powinny być zamieszczane na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Podczas rejestracji w Bazie, zamiast numeru projektu, należy podać numer naboru wniosków o dofinansowanie (RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/18). Instrukcje dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu znajdą Państwo na stronie: Jak dodać ogłoszenie.

Ogólne informacje dotyczące zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów znajdą Państwo na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-udzielania-zamowien-publicznych.html. Obowiązujące zasady realizacji projektów zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów.

06.03.2018

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach I rundy konkursu wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości około 991,57 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 652,67 tys. zł.

02.03.2018

W związku z faktem, iż lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) podlega okresowym aktualizacjom, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) pomocniczo załącza aktualny wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – wersja z 4 grudnia 2017. Lista KIS ma znaczenie z punktu widzenia projektów, w przypadku których wykazywane będzie przyczynianie się do rozwoju „specjalizacji wschodzących” wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (specjalizacje wchodzące definiowane są jako sektory objęte Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami, nieuwzględnione w rdzeniu regionalnych IS, a także pozostałe sektory wykazujące regionalny wzrost zatrudnienia znacznie przewyższający dynamikę krajową).

Treść komunikatu (DOCX 226 kB)

KIS - wersja z grudnia 2017 r. (PDF 473 kB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi z dnia 23.03.2018 (PDF 336 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54  925, - 926, -929, -930, -982, -983, - 984,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Innowacyjności Przedsiębiorstw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Poleć innym: