Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

28.01.2019

Zakończony 28.06.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2019 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

 1. Runda I: od 27 lutego do 28 lutego 2019 r.
 2. Runda II: od 1 marca do 31 marca 2019 r.
 3. Runda III: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.
 4. Runda IV: od 1 maja do 31 maja 2019 r.
 5. Runda V: od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. dla projektów złożonych w ramach rundy I: kwiecień 2019 r.
 2. dla projektów złożonych w ramach rundy II: maj 2019 r.
 3. dla projektów złożonych w ramach rundy III: czerwiec 2019 r.
 4.  dla projektów złożonych w ramach rundy IV: lipiec 2019 r.
 5. dla projektów złożonych w ramach rundy V: sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 27 lutego 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursowej, tj. projekty złożone w ramach:

 1. Rundy I: 5 marca 2019 r.
 2. Rundy II: 3 kwietnia 2019 r.
 3. Rundy III: 7 maja 2019 r.
 4. Rundy IV: 5 czerwca 2019 r.
 5. Rundy V: 3 lipca 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się w szczególności:

 • przedsiębiorstwa,
 • JST i jednostki organizacyjne JST, ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • porozumienia ww. podmiotów.

Wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa mogą się ubiegać w wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu – ostatecznym odbiorcą wsparcia są przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach niniejszego konkursu mogą otrzymać wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj.:

 • mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR;
 • małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR;
 • średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na realizacji działań promocyjnych dotyczących:

 • udziału w krajowych i zagranicznych targach/wystawach;
 • wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych;
 • organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;
 • udziału w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+;
 • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (Promocja submarki gospodarczej);
 • realizacji projektów z udziałem większej liczby podmiotów/partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • pozostałe podmioty – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Minimalny wymagany wkład własny wynosi odpowiednio:
  • 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 25% – średnie przedsiębiorstwa,
  • 15% – pozostałe podmioty.
 3. W przypadku:
  • wydarzeń odbywających się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 100 000,00 PLN;
  • wydarzeń odbywających się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot wynosi 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 3 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 150 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.07 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.75 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 610 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (DOC 73 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - projekty bez kosztów pośrednich (PDF 925 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - projekty z kosztami pośrednimi (PDF 944 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne – Poddziałanie 1.4.1 (PDF 600 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 591 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.4.1 (PDF 697 kB)

Wzory etykiet na segregatory/skoroszyt (DOCX 45 kB)

Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (PDF 4.52 MB)

Plan rozwoju przedsiębiorczości inteligentne specjalizacje (RIS3) (PDF 1.69 MB)

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) (PDF 798 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 224 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2017.1460 r.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

tel. (85) 66 54  925, - 926, -929, -930, -982, -983, - 984,

e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

12.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach V rundy konkursu wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 1,6 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 1 mln zł.

10.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach IV rundy konkursu wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 617 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 406,5 tys. zł.

15.05.2019

Informujemy, że w ramach III rundy konkursu wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 718 tys. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 457 tys. zł.

8.04.2019

Informujemy, iż w ramach II rundy konkursu wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości około 335 tyś. zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 214 tyś zł.

11.03.2019

IOK uprzejmie informuje, iż w ramach I rundy konkursu wpłynęło  8 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości około 1,1 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 729 tyś zł.

Poleć innym: