Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)

27.02.2019

Zakończony 31.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19

Katalog prorozwojowych usług doradczych

Katalog prorozwojowych usług doradczych wraz z listą kwalifikowanych dostawców usług, wyłonionych w ramach naboru.

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

28.01.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach IX rundy konkursu wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie o wartości 1 517 679,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 242 300,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 040 995,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 marzec 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudzień 2019 r. do godz. 12:00:00

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

 Rundy

Data rozpoczęcia naboru wniosków w  ramach rundy

Data zakończenia naboru wniosków w  ramach rundy (wersja elektroniczna)

Runda I

29 marzec 2019 r.

30 kwiecień 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda II

1 maj 2019 r.

31 maj 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda III

1 czerwiec 2019 r.

30 czerwiec 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda IV

1 lipiec 2019 r.

31 lipiec 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda V

1 sierpień 2019 r.

31 sierpień 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda VI

1 wrzesień 2019 r.

30 wrzesień 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda VII

1 październik 2019 r.

31 październik 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda VIII

1 listopad 2019 r.

30 listopad 2019 r.
do godz. 23:59:59

Runda IX

1 grudzień 2019 r.

31 grudzień 2019 r.
do godz. 12:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 •   runda I:  lipiec 2019 r.
 •   runda II: sierpień 2019 r.
 •   runda III: wrzesień 2019 r.
 •   runda IV:  październik 2019 r.
 •   runda V:  listopad 2019 r.
 •   runda VI: grudzień 2019 r.
 •   runda VII: styczeń 2020 r.
 •   runda VIII: luty 2020 r.
 •   runda IX: marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 29 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do godziny 12:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. projekty złożone w ramach:

Rundy

Data zakończenia przyjmowania wersji papierowej

Runda I

7 maj 2019 r.

Runda II

5 czerwiec 2019 r.

Runda III

3 lipiec 2019 r.

Runda IV

5 sierpień 2019 r.

Runda V

4 wrzesień 2019 r.

Runda VI

3 październik 2019 r.

Runda VII

6 listopad 2019 r.

Runda VIII

4 grudzień 2019 r.

Runda IX

7 styczeń 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu Typ projektu 1A Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte specjalistyczne usługi doradcze ujęte w Katalogu usług (lub zgłoszone do ujęcia w Katalogu usług), świadczone przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach konkursu jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze (tj. prorozwojowe i/lub proinnowacyjne).

Katalog usług

Katalog prorozwojowych usług doradczych wraz z listą kwalifikowanych dostawców usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • dla wydatków objętych pomocą de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):
  • do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla średnich przedsiębiorstw.
 • dla objętych pomocą na usługi doradcze dla MŚP (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy. - zapis usunięty (komunikat z 09.05.2019)

Minimalny wymagany wkład własny:

 • dla wydatków objętych pomocą de minimis:
  • 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 25% – średnie przedsiębiorstwa,
 • dla wydatków objętych pomocą na usługi doradcze – 50% niezależnie od wielkości przedsiębiorcy. - zapis usunięty (komunikat z 09.05.2019)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 8 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 400 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 09.05.2019 (PDF 833 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 624 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.75 MB)

Wniosek o dofinansowanie przykład (xml 37 kB)

Wniosek o dofinansowanie przykład pdf z komentarzami (PDF 117 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników - zmiana z 09.05.2019 (PDF 343 kB)

Nieaktualna Instrukcja wypełniania załączników (PDF 344 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (xls 120 kB) - załącznik usunięty (komunikat z 09.05.2019)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls 112 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 883 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów – Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) (PDF 657 kB)

Regulamin KOP

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.4.1 Usługi doradcze - zmiana z 09.05.2019 (PDF 362 kB)

Nieaktualny Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.4.1 Usługi doradcze (PDF 506 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 238 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 97 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 22 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 •      tel. (85) 66 54 -926, -316, -319, -324, -929, -930, -954, -982, -983, -984, w godz. od 9.00 do 13.00
 •      e-mail: dzwigniabiznesu@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19),

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

28.01.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach IX rundy konkursu wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie o wartości 1 517 679,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 242 300,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 040 995,00 PLN.

30.12.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach VIII rundy konkursu wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie o wartości 1 044 270,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 849 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 686 730,00 PLN.

15.11.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach VII rundy konkursu wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie o wartości 1 277 970,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 039 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 871 050,00 PLN.

17.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach VI rundy konkursu wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie o wartości 861.000,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 700 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 590.000,00 PLN.

23.09.2019 (aktualizacja komunikatu z 11.09.2019)

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach V rundy konkursu wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie o wartości 276 750,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 225 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 191 250,00 PLN.

8.08.2019

Informujemy, że w ramach IV rundy konkursu wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie o wartości 218 940,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 178 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 141 300,00 PLN.

Treść komuniaktu (PDF 244 kB)

11.07.2019

IOK informuje, że zmianie uległa treść Załącznika nr 5 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów do Regulaminu Konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 349 kB)

5.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, iż w ramach III rundy konkursu wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości 46.740,00 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 38.000,00 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 32.300,00 zł.

09.05.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulega treść Regulaminu konkursu oraz załączników nr 2 i nr 6 do regulaminu. Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności z wyeliminowania zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne na poziomie krajowym.

Pełna treść komunikatu (PDF 329 kB)

Wykaz zmian do regulaminu konkursu (PDF 499 kB)

Poleć innym: