Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: tereny inwestycyjne

31.12.2019

Zakończony 15.05.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu: Tereny inwestycyjne.

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/20  • Lista projektów podlegających ocenie - Tereny inwestycyjne

    5.08.2020

    Lista projektów (PDF, 285.03 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.05.2020 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 31.01.2020 r. do 15.05.2020 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 20 maja 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST lub ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty w ramach Typu 2 Tereny inwestycyjne, dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego - stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.

Preferowane jest wykorzystanie pod inwestycje terenów zdegradowanych, miejskich nieużytków (inwestycje typu brownfield).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

  • projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 95,00 % kosztów kwalifikowalnych;
  • projekty generujące dochód – maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu;
  • projekty objęte pomocą publiczną – na podstawie art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wartość pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 695 kB)

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 660 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (DOCX 75 kB)

Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (PDF 476 kB)

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (DOC 64 kB)

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (DOC 61 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 55 kB)

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (DOC 91 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 83 kB)

Podsumowanie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (DOCX 52 kB)

Model finansowy (XLSX 420 kB)

Instrukcja do modelu finansowego (PDF 2.86 MB)

 

Wzór Umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 964 kB)

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 847 kB)

 

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 430 kB)

 

Inne:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Dopuszczalny nacisk na oś na DK województwa podlaskiego (PDF 2.27 MB)

Uszczegółowienie kryterium dopuszczającego nr 8 (PDF 265 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 229 kB)

Inne ważne informacje

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

  • tel. (85) 66 54 324, -989, -316,-926, -929, -930, - 954, -982, -983, -984 (w godz. od 09.00 do 13.00).
  • e-mail: przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383

Komunikaty

27.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości 9 350 311,67 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 590 286,87 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 310 772,46 zł.

28.04.2020

W związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców i zgłaszanymi przez nich trudnościami z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 15.30 (pierwotny termin wyznaczono na 30 kwietnia 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 292 kB)

01.04.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zgodnie z pismem DG Regio KE Ares(2020)971732 z 14.02.2020 (w załączeniu) Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić, iż realizowane inwestycje w drogi publiczne, bez względu na kategorię drogi, będą umożliwiały ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony. Wymóg przystosowania dróg do nośności wynoszącej 11,5 t na oś nie musi mieć zastosowania do dróg, które nie są przeznaczone dla ruchu długich i ciężkich pojazdów, takich jak drogi w centrach miast, małe wioski lub miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, co wynika z Artykułu 7 Dyrektywy 96/53/EC.
Niniejszy warunek będzie weryfikowany w ramach Kryterium merytorycznego dopuszczającego nr 8 Specyficzne warunki wsparcia w zakresie tworzenia nowych oraz rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych (warunek nr 4: odpowiednia jakość i kompleksowość planowanej infrastruktury), a w przypadku jego niespełnienia koszt infrastruktury drogowej będzie stanowić koszt niekwalifikowalny.

Treść komunikatu (PDF 273 kB)

Pismo DG Regio (PDF 149 kB)

Poleć innym: