Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze

28.01.2020

Zakończony 31.12.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20

29.04.2021

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na znaczną liczbę złożonych wniosków w ramach VII rundy konkursu w sytuacji znacznego obciążenia IOK wywołanego równoległą obsługą naboru związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19, zmianie ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia rundy VII konkursu na maj 2021 r. (uprzedni orientacyjny termin to kwiecień 2021 r.). 

Plik komunikatu (PDF824 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudzień 2020 r. do godz. 12:00:00 (do południa)

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2020 r., przy czym konkurs został podzielony na rundy:

Rundy

Data rozpoczęcia naboru wniosków w  ramach rundy

Data zakończenia naboru wniosków w  ramach rundy (wersja elektroniczna)

Runda I

28 lutego 2020 r.

31 marca 2020 r.
do godz. 23:59:59

Runda II

1 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.
do godz. 23:59:59

Runda III

1 maja 2020 r.

31 maja 2020 r.
do godz. 23:59:59

Runda IV

1 czerwca 2020 r.

30 czerwca 2020 r.
do godz. 23:59:59

Runda V

1 lipca 2020 r.

31 sierpnia 2020 r.
do godz. 23:59:59

Runda VI

1 września 2020 r.

31 października 2020 r.
do godz. 23:59:59

Runda VII

1 listopada 2020 r.

31 grudnia 2020 r.
do godz. 12:00:00


Termin rozstrzygnięcia konkursu

L.p.

Numer rundy

Termin naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia

 1.

Runda I

luty-marzec 2020 r.

lipiec 2020 r.

 2.

Runda II

kwiecień 2020 r.

sierpień 2020 r.

 3.

Runda III

maj 2020 r.

wrzesień 2020 r.

 4.

Runda IV

czerwiec 2020 r.

październik 2020 r.

 5.

Runda V

lipiec - sierpień 2020 r.

grudzień 2020 r.

 6.

Runda VI

wrzesień - październik 2020 r.

luty 2021 r.

 7.

Runda VII

listopad - grudzień 2020 r.

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. projekty złożone w ramach:

Rundy

Data zakończenia przyjmowania wersji papierowej

Runda I

3 kwiecień 2020 r.

Runda II

6 maj 2020 r.

Runda III

3 czerwiec 2020 r.

Runda IV

3 lipiec 2020 r.

Runda V

3 września 2020 r.

Runda VI

4 listopada 2020 r.

Runda VII

7 stycznia 2021 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu Typ projektu 1A Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte przedsiębiorstwa z sektora MŚP na realizację specjalistycznych usług doradczych ujętych w Katalogu usług (lub zgłoszonych do ujęcia w Katalogu usług), świadczonych przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze, biorąc pod uwagę łącznie (kumulatywnie) nabór bieżący oraz zakończony nabór numer RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19 z 2019 roku.

Oznacza to, że w ramach niniejszego naboru:

 • może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 2 usług doradczych Wnioskodawca, który w ogóle nie otrzymał dofinansowania na realizację usługi doradczej,
 • może ubiegać się o dofinansowanie 1 usługi doradczej Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie na realizację 1 usługi doradczej,
 • wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jest Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie na realizację 2 usług doradczych.

Jako uzyskanie dofinansowania należy rozumieć co najmniej wybór projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wymagany wkład własny:

 • 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
 • 25% – średnie przedsiębiorstwa,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 5 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 250 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 07.07.2020 (PDF 847 kB)

Wykaz zmian w regulaminie - 07.07.2020 (PDF 475 kB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 848 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.75 MB)

Wniosek o dofinansowanie przykład (XML 35 kB)

Wniosek o dofinansowanie przykład z komentarzami (PDF 94 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 393 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

Wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 1.15 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów – Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) (PDF 658 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 420 kB)

Inne:

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Działania 1.4.1 Usługi doradcze (PDF 373 kB)

Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 211 kB)

Wzory etykiet na segregatory (DOCX 88 kB)

Ankieta oceny dostawcy usługi przez MŚP (PDF 291 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 22 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 • tel. (85) 66 54 -926, -316, -324, -929, -930, -954, -982, -983, -984, -989 w godz. od 9.00 do 13.00;
 • e-mail: dzwigniabiznesu@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20),

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl,
 • w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl,
 • w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Komunikaty

29.04.2021

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na znaczną liczbę złożonych wniosków w ramach VII rundy konkursu w sytuacji znacznego obciążenia IOK wywołanego równoległą obsługą naboru związanego z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19, zmianie ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia rundy VII konkursu na maj 2021 r. (uprzedni orientacyjny termin to kwiecień 2021 r.). 

Treść komunikatu (PDF824 kB)

11.02.2021

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach VII rundy konkursu wpłynęło 66 wniosków o dofinansowanie o wartości 3 963 937,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 3 222 700,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 695 345,00 PLN.

25.11.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach VI rundy konkursu wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie o wartości 3 045 726,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 476 200,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 086 170,00 PLN.

20.11.2020

Korekta komunikatu z 12.11.2020
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach V rundy konkursu wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie o wartości 1 844 262,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 499 400,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 245 570,00 PLN.

12.11.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach V rundy konkursu wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie o wartości 1 867 797,33 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 522 935,33 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 269 105,33 PLN.

24.07.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach IV rundy konkursu wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie o wartości 949 314,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 771 800,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 651 030,00 PLN.

15.07.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach III rundy konkursu wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie o wartości 809 217,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 657 900,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 559 215,00 PLN.

07.07.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że zmianie ulega treść Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów Regulaminu konkursu oraz usprawnienie obsługi administracyjnej konkursu w sytuacji znacznego obciążenia IOK wywołanego koniecznością pracy w systemie zdalnym oraz obsługą dodatkowych naborów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19.

Treść komunikatu (PDF 325 kB)

Wykaz zmian w regulaminie (PDF 475 kB)

16.06.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach II rundy konkursu wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie o wartości 627 792,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 510 400,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 428 940,00 PLN.

22.04.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach I rundy konkursu wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie o wartości 1 314 870,00 PLN, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 106 900,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 898 650,00 PLN.

Poleć innym: