Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

24.05.2016

Zakończony 23.09.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer naboru: RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16

Ważna informacja. Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  12.12.2017

  Wynik naboru (PDF, 424.23 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 27 czerwca 2016 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 23 września 2016 do godziny 15:30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to grudzień 2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.0.13, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 27.06.2016 r. (godz. 8:00) do 23.09.2016 r. do godziny 15:30 (po tym terminie nie będzie możliwości wysłania wniosku).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych[1];
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 6. Kształtowanie i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;
 7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

25 000 000,00 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS: 25 000 000 PLN

W tym budżet państwa: 0,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.45 MB) - zmiana z 15.09.2016

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Zał.1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 344 kB) - zmiana z 06.07.2016
 2. Zał. 2 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 89 kB)
 3. Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.74 MB)
 4. Zał. 4 Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 68 kB) - zmiana z 03.11.16 - uzupełnienie możliwych odpowiedzi w kryterium dopuszczającym szczególnym nr 3
 5. Zał. 5 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 89 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy:
 7. Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 568 kB)
 8. Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 67 kB)
 9. Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 76 kB)
 10. Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (DOCX 684 kB)
 11. Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 220 kB)
 12. Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (PDF 808 kB)
 13. Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (PDF 222 kB)
 14. Zał. 14 Stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich w poszczególnych gminach województwa podlaskiego – stan na dzień 30.IX.2014 r. (XLSX 14 kB)
 15. Zał. 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 426 kB)

Załączniki do umowy

 1. Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOC 121 kB) - zmiana z 07.11.2017
 2. Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Wzór harmonogramu płatności (DOCX 54 kB) - zmiana z 25.05.2017
 3. Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 569 kB)
 4. Zał. nr 4 do wzoru umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (aktualny od 5.10.2016)
 5. Zał. nr 5 do wzoru umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOCX 656 kB) - zmiana z 5.05.2017
 6. Zał. nr 6 do wzoru umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 65 kB)
 7. Zał. nr 7 do wzoru umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (DOC 192 kB) - zmiana z 5.05.2017
 8. Zał. nr 8 do wzoru umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące danego typu projektu (DOC 60 kB)

[1] Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania, które wpłynęły do dnia 10.09.2016 r. (PDF 400 kB)

Pytania, które wpłynęły do dnia 24.08.2016 (PDF 370 kB)

Pytania, które wpłynęły do dnia 14.07.2016 (PDF 555 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE OGÓLNE

 • e-mail: przedszkola.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 244, - 231, -245 – 255 – 282 – 246 - 286 w godz. od 9.00 do 13.00:

 

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

29.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na grudzień 2017 r.

Treść komunikatu (PDF 286 kB)

07.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, w tym Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treśc komunikatu (PDF 419 kB)

25.10.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na listopad 2017 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 286 kB)

14.09.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zmianie uległy Regulaminy konkursów w zakresie procedury odwoławczej. Zmiany dotyczą numeracji artykułów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz skrócenia terminów rozpatrzenia protestów.

Pełna treść komunikatu (PDF 347 kB)

23.08.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na październik 2017 r.

Treść komunikatu (PDF 287 kB)

25.05.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i Harmonogramu płatności).

Pełna treść komunikatu (PDF 77kB)

25.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na sierpień 2017 r.

Treść komunikatu (PDF 287 kB)

5.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległy niektóre załaczniki do wzoru umowy i regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 413 kB)

5.10.2016

Komunikat dotyczący zmian w załącznikach w ramach naboru wniosków.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Treść komunikatu (PDF 345 kB)

15.09.2016

Instytucja Zarządzająca informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w konkursie - do 23 września 2016 r.

Treść komunikatu (PDF 547 kB)

13.09.2016

W związku z trwającym naborem Instytucja Zarządzająca wskazuje najczęściej pojawiające się błędy na etapie weryfikacji technicznej oraz oceny w ramach konkursu
nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15.

Treść komunikatu - najczęściej pojawiające się błedy (PDF 347 kB)

08.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 15 września 2016 r. W związku z tym zmianie uległ regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 496 kB)

06.07.2016

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS oraz regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 329 kB)

Poleć innym: