Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

22.10.2018

Zakończony 15.01.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer naboru: RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  13.06.2019

  Wynik naboru (XLSX, 41.03 KB)

 • Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

  16.04.2019

  Lista projektów (PDF, 246.68 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 26 listopada 2018 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 15 stycznia 2019 roku do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 26 listopada 2018 r. od godz. 8:00 do 15 stycznia 2019 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj.: do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).                                                                                          

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnościami.
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
 5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 000 000 zł bez wkładu własnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu (DOC 867 kB) Zmiana z 14.02.2019

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 91 kB);
 2. Załącznik nr 2 Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 283 kB);
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 47 kB);
 4. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 1.66 MB) - zmiana z 12.03.2019
  • Nieaktualny Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1.36 MB);
 5. Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.19 MB) – zmiana z 12.03.2019
  • Nieaktualny Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.12 MB);
 6. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 25.04.2019 (DOC 662 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 01.02.2019 (DOC 655 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (PDF 1.20 MB);
 7. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 25.04.2019 (DOC 678 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) - zmiana z 01.02.2019 (DOC 672 kB)
  • Nieaktualny Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) (PDF 1.21 MB);
 8. Załącznik nr 8 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 (DOCX 67 kB);
 9. Załącznik nr 9 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 477 kB);
 10. Załącznik nr 10 Lista gmin, na terenie których możliwa jest realizacja wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci przedszkolnym (DOCX 17 kB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Komunikaty

25.04.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy załączniki nr 6 i 7 do regulaminu konkursu, czyli wzory minimalnego zakresu umów o dofinansowanie.

Pełna treść komunikatu (DOC 114 kB)

12.03.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu:

 • Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanie EFS
 • Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie.

Pełna treść komunikatu (DOC 114 kB)

18.02.2019

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmianę w Regulaminie konkursu. 

Pełna treść komunikatu (DOC 115 kB)

01.02.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie projektu - załączniki nr 6 i 7.

Pełna treść komunikatu (DOC 114 kB)

19.12.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj. w rozdziale VII. Kwalifikowalność wydatków, pkt. 6.6 Budżet projektu - dodano zapis: „Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.”

Ww. zmiana wynika z błędu technicznego, co nie powoduje zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Pełna treść komunikatu (DOC 113 kB)

5.11.2018

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu.Zmiana wynika z błędu technicznego, co nie powoduje zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Pełna treść komunikatu (DOC 116 kB)

Poleć innym: