Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

18.09.2020

Zakończony 01.12.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Numer naboru: RPPD.03.01.01-IP.01-20-002/20 • Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

  17.03.2021

  Lista projektów (XLSX, 32.07 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 19 października 2020 roku od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do 1 grudnia 2020 roku do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od 19 października 2020 r. od godz. 8:00 do 1 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj.: 4 grudnia 2020 r. do godz. 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1657).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn.zm.): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.
   Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego. Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.
 5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Typ projektu nr 5 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.
 6. Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
 7. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa). Typ projektu nr 7 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 6.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 000 000 zł bez wkładu własnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 12.03.2021 (DOCX 293 kB)

Nieaktualny regulamin konkursu - zmiana z 9.11.2020 (DOC 948 kB)

Nieaktualny regulamin konkursu (DOC 944 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 t.j.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII regulaminu konkursu.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej IOK: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wupbialystok.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Komunikaty

29.03.2021

W ramach przedmiotowego konkursu do etapu negocjacji zaproszonych zostało 35 Projektodawców. Łączna wartość projektów skierowanych do etapu negocjacji wynosi w ramach kwoty dofinasowania 26 386 407,64 zł. Alokacja dostępna w ramach konkursu wynosi 6 mln zł, natomiast dostępna alokacja w ramach Poddziałania 3.1.1 w chwili obecnej wynosi 7 916 596,00 zł. Mając na uwadze powyższe pozytywne zakończenie procesu negocjacji nie będzie jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania dla wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu podlegającym negocjacjom.

Jednocześnie, celem przyjęcia do realizacji większej liczby projektów, Instytucja Pośrednicząca rozpoczęła proces realokacji środków finansowych na Poddziałanie 3.1.1 z innych Działań/Poddziałań wdrażanych przez WUP w Białymstoku, o czym będzie informowała na bieżąco.

Informacja (DOCX 61 kB)

12.03.2021

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następującą zmianę w Regulaminie konkursu, w punkcie 5.4 Negocjacje – dotychczasowy zapis: „Negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie/rundzie konkursu - poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów na etapie oceny formalno-merytorycznej i został skierowany do negocjacji.”otrzymuje brzmienie: „Negocjacje prowadzone są ze wszystkimi wnioskodawcami, których projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do negocjacji.”

Pełna treść komunikatu (DOCX 65 kB)

01.03.2021

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Pełna treść komunikatu (DOCX 60 kB)

22.12.2020

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Pełna treść komunikatu (DOCX 60 kB)

09.11.2020

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że termin składania wniosków został wydłużony do 1 grudnia 2020 r. Zmiana dotycząca wydłużenia terminu naboru spowodowana jest prośbami potencjalnych wnioskodawców.

Pełna treść komunikatu (DOCX 65 kB)

Poleć innym: