Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

03.04.2019

Zakończony 19.08.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Numer naboru: RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  29.10.2020

  Wynik naboru (PDF, 655.93 KB)

 • Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

  21.04.2020

  Lista projektów (PDF, 318.53 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 6 maja 2019 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 19 sierpnia 2019 do godziny 15:00. (komunikat z 30.07.2019 r.)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to październik 2020

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.1, w terminie od 06.05.2019 r. (godz. 8:00) do 19.08.2019 r. do godziny 15:00. (Komunikat z 30.07.2019)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów),
  w szczególności:
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty,
  • instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

typ projektu nr 1

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych
w szkołach lub placówkach systemu oświaty, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

typ projektu nr 2

Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy).

typ projektu nr 3

Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

 • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.

typ projektu nr 4

Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

typ projektu nr 5

Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego obejmujące w szczególności:

 • doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania[1];
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
 • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załącznikach nr 10 i 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 35 000 000,00 PLN. (komunikat z 21.04.2020)

W tym wsparcie finansowe EFS: 33 055 555,56 PLN

W tym budżet państwa: 1 944 444,44 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 30.07.2019 (PDF 1.52 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 779 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 388 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 377 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 340 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.80 MB)
 6. Wzór umowy / porozumienia:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.47 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 356 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) zmiana z 25.11.2019
  • Nieaktualny wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 362 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 85 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 367 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. (PDF 1.04 MB)
 14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 1.02 MB)
 15. Imienna lista miast średnich województwa podlaskiego (DOCX 338 kB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Załączniki do umowy:

Aktualny wzór umowy wraz załącznikami 1-7 stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Aktualny Zał. nr 8 do wzoru Umowy - Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów (DOC 359 kB)

Nieaktualne wersje dokumentów

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - część 4 - 26.07.2019 (PDF 665 kB)

Pytania i odpowiedzi - część 3 - 16.07.2019 (PDF 561 kB)

Pytania i odpowiedzi - część 2 - 13.06.2019 (PDF 712 kB)

Pytania i odpowiedzi - część 1 - 7.05.2019 (PDF 389 kB)

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 • Agnieszka Dudzińska, tel. (85) 66 54 245,
 • Małgorzata Gąsior, tel. (85) 66 54 246,
 • Jolanta Sierzputowska, tel. (85) 66 54 246,
 • Agata Dębowska, tel. (85) 66 54 286
 • Agnieszka Moniuszko, tel. (85) 66 54 286
 • Marta Kalinowska, tel. (85) 66 54 227
 • Anna Żakiewicz, tel. (85) 66 54 244,
 • Urszula Sokołowska, tel. (85) 66 54 244,
 • Anna Malicka, tel. (85) 66 54 231,
 • Magdalena Rynkiewicz, tel. (85) 66 54 244,
 • Monika Korzunowicz, tel. (85) 66 54 255,
 • Katarzyna Jaworowska, tel. (85) 66 54 255,
 • e-mail: szkoly.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych),
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego –(Referat Koordynacji) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

23.12.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano, dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Nowy wzór Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 17.12.2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 222 kB)

29.10.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów wybranych do dofinansowania, przyjętą uchwałą Nr 160/2637/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2020 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 366 kB)

25.08.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 został przesunięty na październik 2020 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 700 kB)

21.04.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19.

Pełna treść komunikatu (PDF 116 kB)

21.04.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, że zwiększona została alokacja przeznaczona na ten konkurs i wynosi 35 000 000,00 PLN.

Pełna treść komunikatu (PDF 138 kB)

26.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 został przesunięty na sierpień 2020 r. 

Pełna treść komunikatu (PDF 404 kB)

13.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

25.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od  22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)

23.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Pełna treść komunikatu (DOC 356 kB)

30.07.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 30 lipca 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 19 sierpnia 2019 r. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 454 kB)

12.07.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległy Regulamin konkursu oraz wzory umów o dofinansowanie projektu, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

18.06.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego 17.06.2019 podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 31 lipca 2019. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie oraz orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Komunikat dotyczy także sposobu wykazywania kwot ryczałtowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 580 kB)

15.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że Regulamin konkursu uległ zmianie w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 608 kB)

30.04.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 455 kB)

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)


[1] Koncepcja uniwersalnego projektowania: projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Poleć innym: