Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

30.09.2020

Zakończony 16.11.2020

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/20


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  02.07.2021

  Wynik naboru (PDF, 545 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 30 października 2020 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: do 16 listopada 2020 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin to czerwiec 2021 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 30 października 2020 r. od godziny 7:30 do 16 listopada 2020 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. w marcu 2021 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 • w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu;
 • w jednym egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK (Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Rozwoju Regionalnego) w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będących organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne lub niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

W ramach Poddziałania 3.1.3 (EFS):

typ projektu nr 1:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

typ projektu nr 2:

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

typ projektu nr 3:

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
 • zajęcia edukacyjne językowe i matematyczne,zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

typ projektu nr 4:

Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

W ramach Poddziałania 8.2.2 (EFRR):

typ projektu nr 1: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;
 • działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia, jako jeden z elementów projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 4 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 1 500 000,00 PLN, tj. 1 500 00,00 PLN ze środków EFS oraz 0,00 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 2 500 000,00 PLN.

IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Nie określono minimalnej wartości projektu. Niemniej, wartość dofinansowania projektu współfinansowanego z EFS musi być wyższa od wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR, tj. 439 210,00 PLN, przy czym rozliczenie takiego projektu w zakresie kosztów bezpośrednich musi się odbywać się na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 08.03.2021 (PDF 1.87 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.87 MB)

Załączniki:

 1. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
 2. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 277 kB)
 3. Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 696 kB)
 4. Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 471 kB)
 5. Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy (PDF 1.27 MB)
 6. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej – I etap (PDF 1.29 MB)

Dokumenty - EFS:

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 782 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 388 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.60 MB)
 4. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 584 kB)
 5. Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 376 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 23.12.2020 (wersja edytowalna, 1 MB)
  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - zmiana z 23.12.2020 (tryb "rejestruj zmiany:, 1 MB)
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 280 kB)
 8. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB)
 9. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 465 kB)
 10. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 60 kB)
 11. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Listą sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 1.02 MB)

Dokumenty - EFRR:

 1. Instrukcja wypełniania załączników (PDF 704 kB) wraz z załącznikami:
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 994 kB)
 3. Lista sprawdzająca w zakresie weryfikacji warunków formalnych (PDF 211 kB)
 4. Kryteria wyboru projektów (PDF 457 kB)
 5. Regulamin KOP (PDF 465 kB)
 6. Inne załączniki, w tym:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00, e-mail: biuro@bof.org.pl,
 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 318, - 368, - 927 w godz. od 9.00 do 13.00. e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 209, -275, -285 w godz. od 9.00 do 13.00, mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl.

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

11.05.2021

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji (w zakresie EFS) w ramach konkursu RPPD.03.01.03-IZ.00-20-001/20.

Treść komunikatu (PDF 366 kB)

08.03.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że zmianie uległ Regulamin konkursu, w związku z wydłużeniem terminu oceny w ramach etapu preselekcji.

Pełna treść komunikatu (PDF 709 kB)

29.01.2021

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin zakończenia oceny formalnomerytorycznej projektów w ramach I etapu oceny dla naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/20 został przesunięty na luty 2021 roku.

Treść komunikatu (PDF 459 kB)

29.12.2020

Instytucja Organizująca konkurs informuje, iż termin oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach I etapu oceny dla naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/20 został przedłużony do stycznia 2021 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 359 kB)

23.12.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano, dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Nowy wzór Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 17.12.2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 222 kB)

Poleć innym: