Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

30.10.2018

Zakończony 31.01.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". 


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  31.07.2020

  Wynik naboru (XLSX, 51.93 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 30 listopada 2018 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin to czerwiec 2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 30 listopada 2018r. od godziny 7:30 do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. w marcu 2019 r.).

Uwaga! Komunikat dot. przedłużenia terminu z dnia 5.09.2019 r.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w 1 egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

 

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będących organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

W zakresie EFRR:

Typ projektu nr 1 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;
 • działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wy-chowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

 • Typ projektu nr 1 - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Typ projektu nr 2 - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • Typ projektu nr 3 - Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
  • zajęcia edukacyjne językowe i matematyczne,
  • zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

 • Typ projektu nr 4 - Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 6 500 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 1 500 000,00 PLN, tj. 1 500 00,00 PLN ze środków EFS oraz 0,00 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 5 000 000,00 PLN.

IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Nie określono minimalnej wartości projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - zmiana z 03.10.2019 (PDF 1.87 MB)

Załączniki:

 1. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB) - zmiana z 11.02.2019
  • Nieaktualny Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
 2. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 276 kB)
 3. Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 698 kB)
 4. Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych - zmiana z 26.11.2018 (PDF 356 kB)
  • Nieaktualna Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 464 kB)
 5. Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy (PDF 1.25 MB)
 6. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej – I etap (PDF 1.3 MB)

Dokumenty - EFS:

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 459 kB)
 2. Wzór Karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (DOC 1.65 MB) - zmiana z 03.10.2019
 4. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 555 kB)
 5. Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 357 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 16.03.2020 (wersja edytowalna, DOCX 538 kB)
  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 16.03.2020 (tryb "rejestruj zmiany", PDF 1.49 MB)
 7. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) (PDF 280 kB) - zmiana z 03.10.2019
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 355 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) zmiana z 22.11.2019
  • Nieaktualny wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 359 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 467 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 608 kB)
 13. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (DOC 16 kB)

Dokumenty - EFRR:

 1. Instrukcja wypełniania załączników (PDF 718 kB) wraz z załącznikami:
 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR - zmiana z 20.03.2019 (PDF 1.09 MB)
  • Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB) - zmiana z 11.02.2019
  • Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB)
 3. Lista sprawdzająca w zakresie spełnienie warunków formalnych II etap (PDF 210 kB) - zmiana z 11.02.2019
  • Nieaktualna Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych II etap (PDF 210 kB)
 4. Kryteria wyboru projektów II etap EFRR (PDF 462 kB)
 5. Regulamin Pracy KOP (PDF 429 kB) - zmiana  11.02.2019
 6. Inne załączniki, w tym:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00
 • Departament Rozwoju Regionalnego: tel. 85 66 54 354, - 981 w godz. od 9.00 do 13.00
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 209, -275, -285 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

30.04.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji (w zakresie EFS) w ramach konkursu RPPD.03.01.03-IZ.00-20-001/18.

Treść komunikatu (PDF 219 kB)

30.04.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, iż ze względu na ograniczenia związane ze stanem pandemii i związane z tym trudności w przeprowadzeniu negocjacji termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej w ramach II etapu projektów zintegrowanych został przesunięty na czerwiec 2020 roku.

Treść komunikatu (PDF 457 kB)

1.04.2020

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin rozstrzygnięcia w ramach oceny formalno-merytorycznej wniosków pełnych EFRR został przesunięty na kwiecień 2020 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 180 kB)

16.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

22.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 B do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od 22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)

24.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Pełna treść komunikatu (DOC 374 kB)

3.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że regulamin naboru wniosków uległ zmianie, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 712 kB)

5.09.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o przedłużeniu terminu składania pełnych wniosków w ramach konkursu do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15.00 i przedstawia zaktualizowany Regulamin konkursu. Regulamin zaktualizowano pod kątem zmian w Harmonogramie konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 681 kB)

19.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku ze zmianą treści Załącznika nr 6 „Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS” dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu RPPD. 03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18.

Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od 19 lipca 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 730 kB)

10.07.2019

IZ RPOWP oraz Stowarzyszenie BOF informują, że zmianie uległ Regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 680 kB)

3.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w odpowiedzi na prośbę beneficjentów, dotyczącą przedłużenia terminu składania pełnych wniosków w ramach naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00.20-001/18, termin składania pełnych wniosków zostaje wydłużony do dnia 16.09.2019 r. do godziny 15.00.

Plik z komunikatem (DOCX 103 kB)

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

29.03.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do maja 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

20.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFRR wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

11.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 306 kB)

11.02.2019

IOK informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Pełna treść komunikatu (PDF 464 kB)

01.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS. Zmiana dotyczy dokumentu nr 6 do części B.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

05.12.2018

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 31 stycznia 2019 roku. W związku z powyższą zmianą zaktualizowano regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 799 kB)

26.11.2018

IOK informuje, iż dokonano zmiany  Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych. Zmiana była konieczna z powodu pomyłek technicznych.

Pełna treść komunikatu (DOCX 246 kB)

Poleć innym: