Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

30.10.2018

Zakończony 31.01.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".  • Lista wniosków uproszczonych, zakwalifikowanych do II etapu

  2019-05-31

  Lista projektów (PDF, 457.89 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 30 listopada 2018 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin to lipiec 2019 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 30 listopada 2018r. od godziny 7:30 do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. w marcu 2019 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w 1 egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

 

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będących organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

W zakresie EFRR:

Typ projektu nr 1 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;
 • działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wy-chowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

 • Typ projektu nr 1 - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Typ projektu nr 2 - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • Typ projektu nr 3 - Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
  • zajęcia edukacyjne językowe i matematyczne,
  • zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

 • Typ projektu nr 4 - Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 6 500 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 1 500 000,00 PLN, tj. 1 500 00,00 PLN ze środków EFS oraz 0,00 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 5 000 000,00 PLN.

IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Nie określono minimalnej wartości projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 1.86 MB) - zmiana z 11.02.2019

Załączniki:

 1. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB) - zmiana z 11.02.2019
  • Nieaktualny Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
 2. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 276 kB)
 3. Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 698 kB)
 4. Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych - zmiana z 26.11.2018 (PDF 356 kB)
  • Nieaktualna Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 464 kB)
 5. Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy (PDF 1.25 MB)
 6. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej – I etap (PDF 1.3 MB)

Dokumenty - EFS:

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 459 kB)
 2. Wzór Karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (DOC 1.65 MB) - zmiana z 11.03.2019
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1.65 MB)
 4. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 555 kB)
 5. Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 357 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (kwoty ryczałtowe i dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 743 kB) - zmiana z 26.04.2019
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (kwoty ryczałtowe i dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (PDF 1.88 MB) - zmiana z 1.02.2019
  • Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (kwoty ryczałtowe i dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOC 3.95 MB)
 7. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) (PDF 1.47 MB) - zmiana z 11.03.2019
  • Nieaktualny Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 1.13 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 355 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 359 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 467 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 608 kB)
 13. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (16 kB)

Dokumenty - EFRR:

 1. Instrukcja wypełniania załączników (PDF 718 kB) wraz z załącznikami:
 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR - zmiana z 20.03.2019 (PDF 1.09 MB)
  • Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB) - zmiana z 11.02.2019
  • Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB)
 3. Lista sprawdzająca w zakresie spełnienie warunków formalnych II etap (PDF 210 kB) - zmiana z 11.02.2019
  • Nieaktualna Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych II etap (PDF 210 kB)
 4. Kryteria wyboru projektów II etap EFRR (PDF 466 kB)
 5. Regulamin Pracy KOP (PDF 429 kB) - zmiana  11.02.2019
 6. Inne załączniki, w tym:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00
 • Departament Rozwoju Regionalnego: tel. 85 66 54 354, - 981 w godz. od 9.00 do 13.00
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 209, -275, -285 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

29.03.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do maja 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

20.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFRR wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

11.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 306 kB)

11.02.2019

IOK informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Pełna treść komunikatu (PDF 464 kB)

01.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS. Zmiana dotyczy dokumentu nr 6 do części B.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

05.12.2018

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 31 stycznia 2019 roku. W związku z powyższą zmianą zaktualizowano regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 799 kB)

26.11.2018

IOK informuje, iż dokonano zmiany  Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych. Zmiana była konieczna z powodu pomyłek technicznych.

Pełna treść komunikatu (DOCX 246 kB)

Poleć innym: