Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

29.03.2019

Aktualny od 29.04.2019 do 29.11.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komentarze i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 • I runda – od 29.04.2019 r. od godziny 8.00
 • II runda - od 24.06.2019 r. od godziny 8.00
 • III runda - od 28.10.2019 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski

 • I runda – do 17.05.2019 r. do godziny 15.00
 • II runda - do 31.07.2019 r. do godziny 15.00
 • III runda do 29.11.2019 r. do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to:

 • I rudna - styczeń 2020r.
 • II runda – kwiecień 2020r.
 • III runda – sierpień 2020r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.1, w terminie I runda: od 29.04.2019 r. od godz. 8:00 do 17.05.2019 r. do godziny 15:00; II runda: od 24.06.2019 r. od godz. 8.00 do 31.07.1019 r. do godz. 15.00; III runda od 28.10.2019 r. od godz. 8.00 do 29.11.2019 r. do godz. 15.00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru w ramach danej rundy konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych; a także pracodawcy i przedsiębiorcy, jednostki naukowe, w tym uczelnie, organizacje pozarządowe, IOB[1] oraz powiązania kooperacyjne.

Wnioskodawcą może być:

 • podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły,
 • podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym nr 1)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 • typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności[2]:
  • wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);
  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji[3];
  • programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
  • poradnictwo zawodowo-edukacyjne;
  • staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
  • pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego[4];
  • realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy;
  • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
 • typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:
  • realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
  • organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
 • typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców,
 • typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 i 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 40 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi – nie dotyczy.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 13.05.2019 (PDF 1.55 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu - zmiana z 18.04.2019 (PDF 1.55 MB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1.55 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 779 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 388 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 383 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 340 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.80 MB)
 6. Wzór wniosku/porozumienia:
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.47 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 357 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 362 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 162 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 183 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. (PDF 1.04 MB)
 14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (DOCX 53 kB)
 15. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (DOCX 15 kB)
 16. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020 (PDF 1.84 MB)
 17. Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (DOC 130 kB)
 18. "Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarczego" opracowano na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (PDF 7.57 MB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Załączniki do umowy:

 1. Zał. nr 1 do wzoru Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (DOCX 645 kB)
 2. Zał. nr 2 do wzoru Umowy - Harmonogram płatności (DOCX 337 kB)
 3. Zał. nr 3 do wzoru Umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.19 MB)
 4. Zał. nr 4 do wzoru Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 337 kB)
 5. Zał. nr 5 do wzoru Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych - zmiana z 26.04.2019 (DOCX 364 kB)
  • Nieaktualny Zał. nr 5 do wzoru Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych (DOC 602 kB)
 6. Zał. nr 6 do wzoru Umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (DOCX 344 kB)
 7. Zał. nr 7 do wzoru Umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu (nie dotyczy Beneficjentów rozliczających wydatki wyłącznie w oparciu o kwoty ryczałtowe) (DOCX 339 kB)
 8. Zał. nr 8 do wzoru umowy - Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (jeśli dotyczy) (DOC 131 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Marta Klepacka, tel. (85) 66 54 209,
 • Marzena Milewska, tel. (85) 66 54 275,
 • Elżbieta Nikołajuk, tel. (85) 66 54 275,
 • Wiktoria Średnicka, tel. (85) 66 54 285,
 • Katarzyna Jabłońska, tel. (85) 66 54 235,
 • Marta Kłagisz, tel. (85) 66 54 268,
 • Małgorzata Charytoniuk, tel. (85) 66 54 235,
 • Anna Bidelska, tel. (85) 66 54 268,
 • Renata Czajkowska tel. (85) 66 54 268.
 • e-mail: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl


[1] Instytucje Otoczenia Biznesu.

[2] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c)

[3] Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej

[4] Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R.

Komunikaty

13.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 600 kB)

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

18.04.2019

IOK informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu. Zakres zmian znajduje się w pliku Komunikatu.

Komunikat z opisem zmian (PDF 628 kB)
Poleć innym: