Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

29.03.2019

Zakończony 30.12.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE
Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19

Uwaga! Komentarze i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 • I runda – od 29.04.2019 r. od godziny 8.00
 • II runda - od 24.06.2019 r. od godziny 8.00
 • III runda - od 28.10.2019 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski

 • I runda – do 17.05.2019 r. do godziny 15.00
 • II runda - do 31.07.2019 r. do godziny 15.00
 • III runda do 30.12.2019 r. do godziny 15.00. (Komunikat z 26.11.2019)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to:

 • I runda - maj 2020 r.
 • II runda – sierpień 2020 r.
 • III runda – luty 2021 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.1, w terminie I runda: od 29.04.2019 r. od godz. 8:00 do 17.05.2019 r. do godziny 15:00; II runda: od 24.06.2019 r. od godz. 8.00 do 31.07.1019 r. do godz. 15.00; III runda od 28.10.2019 r. od godz. 8.00 do 30.12.2019 r. do godz. 15.00. (Komunikat z 26.11.2019)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru w ramach danej rundy konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych; a także pracodawcy i przedsiębiorcy, jednostki naukowe, w tym uczelnie, organizacje pozarządowe, IOB[1] oraz powiązania kooperacyjne.

Wnioskodawcą może być:

 • podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły,
 • podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym nr 1)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

 • typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności[2]:
  • wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);
  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji[3];
  • programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
  • poradnictwo zawodowo-edukacyjne;
  • staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
  • pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego[4];
  • realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy;
  • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
 • typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:
  • realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
  • organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
 • typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców,
 • typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 i 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 58 681 589,06 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi – nie dotyczy.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 26.11.2019 (PDF1.64 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 779 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 388 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOCX 383 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 340 kB)
 5. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (PDF 1.60 MB) - zmiana z 04.10.2019
  • Nieaktualna instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.80 MB)
 6. Wzór wniosku/porozumienia:
 7. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (280 kB) - zmiana z 04.10.2019
  • Nieaktualny Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.47 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 357 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem - zmiana z 06.08.2021 (DOC 720 kB)
 10. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 162 kB)
 11. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 183 kB)
 12. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 13. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. (PDF 1.04 MB)
 14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (DOCX 53 kB)
 15. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (DOCX 15 kB)
 16. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020 (PDF 1.84 MB)
 17. Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (DOC 130 kB)
 18. "Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarczego" opracowano na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (PDF 7.57 MB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 57 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)

Załączniki do umowy:

Aktualny wzór umowy wraz załącznikami 1-7 stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Aktualny Zał. nr 8 do wzoru umowy - Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (jeśli dotyczy) (DOC 131 kB)

Nieaktualne wersje dokumentów

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Marta Klepacka, tel. (85) 66 54 209,
 • Marzena Milewska, tel. (85) 66 54 275,
 • Elżbieta Nikołajuk, tel. (85) 66 54 275,
 • Wiktoria Średnicka, tel. (85) 66 54 285,
 • Katarzyna Jabłońska, tel. (85) 66 54 235,
 • Marta Kłagisz, tel. (85) 66 54 268,
 • Małgorzata Charytoniuk, tel. (85) 66 54 235,
 • Anna Bidelska, tel. (85) 66 54 268,
 • Renata Czajkowska tel. (85) 66 54 268.
 • e-mail: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl


[1] Instytucje Otoczenia Biznesu.

[2] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c)

[3] Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej

[4] Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R.

Komunikaty

13.08.2021

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 220/3935/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2021r. zmianie uległa „Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 (runda III)”.

Z uwagi na zmianę kursu Euro w miesiącu sierpniu 2021 r. wzrosła kwota środków pozostałych do zakontraktowania w ramach poddziałania 3.3.1 RPOWP, umożliwiając dofinansowanie dwóch kolejnych projektów (z którymi przeprowadzono negocjacje) z ww listy. Tym samym łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 17 598 745,99 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 16 633 436,88 PLN.

Pełna treść komunikatu (DOCX 344 kB)

06.08.2021

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nowy wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem obowiązuje od 06.08.2021 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 378 kB)

9.07.2021

Przedstawiamy zaktualizowaną po procedurze odwoławczej oraz zwiększeniu alokacji na III rundę konkursu „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania". Lista została przyjęta uchwałą Nr 215/3799/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z 8.07.2021.

Pełna treść komunikatu (PDF 131 kB)

13.05.2021

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości zaktualizowaną (po procedurze odwoławczej oraz zwiększeniu alokacji na konkurs) listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach III rundy naboru.

Pełna treść komunikatu (PDF 799 kB)

13.05.2021

Instytucja Zarządzająca informuje, iż uchwałą nr 204/3551/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2021 r. zwiększona została alokacja przeznaczona na III rundę konkursu i wynosi 17 181 589,06 PLN.

Pełna treść komunikatu (PDF 718 kB)

01.03.2021

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach III rundy naboru. IOK przedstawia również informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 666 kB)

23.12.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

W §1 pkt 2 Porozumienia doprecyzowano, dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Nowy wzór Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 17.12.2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 222 kB)

23.12.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia rundy III konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 został przesunięty na luty 2021 r.

Treść komunikatu (PDF 331 kB)

03.12.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż uchwałą nr 167/2772/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. zwiększona została alokacja przeznaczona na III rundę konkursu i wynosi 11 200 000,00 PLN.

Treść komunikatu (PDF 216 kB)

27.08.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia drugą, ostatnią część listy projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach II rundy naboru.

Treść komunikatu (PDF 294 kB)

25.08.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia rundy III konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 został przesunięty na grudzień 2020 r.

Treść komunikatu (PDF 331 kB)

29.07.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach II rundy naboru. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 3 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Treść komunikatu (PDF 295 kB)

07.05.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż uchwałą nr 128/1966/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2020 r. zwiększona została alokacja przeznaczona na II rundę konkursu i wynosi 17 000 000,00 PLN.

Treść komunikatu (PDF 216 kB)

29.04.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia trzecią, ostatnią część listy projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach I rundy naboru.

Treść komunikatu (DOC 383 kB)

21.04.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia rundy II konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 został przesunięty na sierpień 2020 r.

Treść komunikatu (DOC 331 kB)

27.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia rundy I konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 został przesunięty na maj 2020 r.

Treść komunikatu (DOC 100 kB)

13.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Ponadto wprowadzono nowe wzory umów dla projektów realizowanych w partnerstwie z państwowymi jednostkami budżetowymi (załączniki 6e i 6f).

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

04.03.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 (runda II).

Pełna treść komunikatu (DOCX 46 kB)

27.02.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia drugą część listy projektów wybranych do dofinansowania, zł przyjętą uchwałą Nr 106/1715/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2020 r. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 7 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji. Jeden wniosek został wycofany z konkursu i nie będzie podlegał dalszej ocenie.

Pełna treść komunikatu (PDF 295 kB)

27.01.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na marzec 2020 r.

Treść komunikatu (PDF 403 kB)

19.12.2019

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach I rundy naboru. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 13 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Pełna treść komunikatu (PDF 354 kB)

26.11.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 26 listopada 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków w ramach III rundy do dnia 30 grudnia 2019 r. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców oraz z uwagi na trwające negocjacje w ramach pierwszej rundy i ocenę wniosków w ramach drugiej rundy. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

25.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od  22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)

24.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że Regulamin konkursu uległ zmianie, w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (DOC 528 kB)

23.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Pełna treść komunikatu (DOC 356 kB)

17.10.2019

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 - runda I.

Treść komunikatu (PDF 357 kB)

16.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż uchwałą nr 75/1188/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększona została alokacja przeznaczona na I rundę konkursu i wynosi 24 500 000,00 PLN.

Pełna treść komunikatu (PDF 211 kB)

04.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu oraz zaktualizowano załączniki do regulaminu: Załącznik nr 5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS), Załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 624 kB)

12.07.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu oraz wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

13.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 600 kB)

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

18.04.2019

IOK informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu. Zakres zmian znajduje się w pliku Komunikatu.

Komunikat z opisem zmian (PDF 628 kB)
Poleć innym: