Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

20.12.2018

Zakończony 28.03.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
oraz
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 28 lutego 2019 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

Wnioski uproszczone: do 28 marca 2019 r. do godziny 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

październik 2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 28 lutego 2019 r. od godziny 7:30 do 28 marca 2019 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. w maju 2019 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w 1 egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności:

 • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 • pracodawcy i przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe, w tym uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • IOB (instytucja otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego szkół zawodowych oraz  infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, będą realizowane w zakresie:

 • a) rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
 • b) tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu;
 • c) wyposażenie parku maszynowego, wyposażenie bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,
 • d) rozbudowy, przebudowy, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,
 • e) dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego i państwowych wyższych szkół zawodowych oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

typ projektu nr 2:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności:

 • a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą), umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
 • b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;
 • c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
 • d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne;
 • e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
 • f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;
 • g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
 • h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • i) realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy;
 • j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego - 5% kosztów kwalifikowalnych,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 35 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 20 000 000,00 PLN, tj. 17 894 736,84 PLN ze środków EFS oraz 2 105 263,16 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 15 000 000,00 PLN.

IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - zmiana z 01.07.2020 (PDF 2.18 MB)

Załączniki:

 1. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB) - zmiana z 11.02.2019
  • Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
 2. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 268 kB)
 3. Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 682 kB)
 4. Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych (PDF 467 kB)
 5. Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy (PDF 1.56 MB)
 6. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej – I etap (PDF 1.33 MB)
 7. Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach Działania 3.3 RPOWP (PDF 282 kB)
 8. Strategia rozwoju szkoły/placówki kształcenia zawodowego - zakres minimalny (PDF 609 kB)
 9. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3) (PDF 1.81 MB)

Dokumenty do części B (EFS):

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 459 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realziacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 1.65 kB) - zmiana z 1.10.2019
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 1.65 MB) - zmiana z 11.03.2019
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1.65 MB)
 4. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 555 kB)
 5. Wzór karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 357 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 16.03.2020 (wersja edytowalna, DOCX 538 kB)
  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 16.03.2020 (tryb "rejestruj zmiany", PDF 1.49 MB)
 7. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 279 kB) - zmiana 1.10.2019
  • Nieaktualny Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) (PDF 1.47 MB) - zmiana z 11.03.2019
  • Nieaktualny Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 1.13 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 355 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) zmiana z 22.11.2019
  • Nieaktualny wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 359 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 175 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 608 kB)
 13. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (DOC 15 kB)

Dokumenty do części C (EFRR):

Załączniki:

 1. Instrukcja wypełniania załączników wraz z załącznikami (DOCX 197 kB)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR - zmiana z 20.03.2019 (PDF 1.09 MB)
  • Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB) - zmiana z 11.02.2019
  • Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB)
 3. Lista sprawdzająca w zakresie warunków formalnych II etap (PDF 210 kB) - zmiana z 11.02.2019
  • Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych II etap (PDF 210 kB)
 4. Kryteria wyboru projektów II etap EFRR (PDF 870 kB) - zmiana z 13.09.2019
  • Nieaktualne Kryteria wyboru projektów II etap EFRR (PDF 444 kB)
 5. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 429 kB) - zmiana z 11.02.2019
 6. Inne załączniki, w tym:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Z uwagi na treść art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475 t. j.) procedura odwoławcza w ramach niniejszego konkursu przebiegać będzie w oparciu o przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament Rozwoju Regionalnego: tel. 85 66 54 988, - 980, - 937 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego: tel. 85 66 54 209, -275, -285, -235, -268, w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

Regulamin konkursu jest dostępny w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

13.10.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji (w zakresie EFS) w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/18.

Pełna treść komunikatu (PDF 210 kB)

31.07.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – Instytucja Pośrednicząca jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na prośbę jednego z Wnioskodawców przedłużono nabór pełnych wniosków do 3 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.

Pełna treść komunikatu (PDF 465 kB)

01.07.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na październik 2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 785 kB)

07.05.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, iż z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ocen projektów zintegrowanych termin oceny formalno-merytorycznej został przedłużony do czerwca 2020 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 154 kB)

16.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

02.03.2020

Instytucja  informuje, iż termin oceny formalno-merytorycznej w ramach II etapu oceny został przedłużony do kwietnia 2020 roku.

Treść komunikatu (DOC 457 kB)

22.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 B do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od 22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (DOC 536 kB)

24.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Pełna treść komunikatu (DOC 356 kB)

22.10.2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – Instytucja Pośrednicząca jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w odpowiedzi na prośbę jednego z Wnioskodawców, który miał problem ze złożeniem wniosku przez Generator, przedłużono nabór pełnych wniosków. Tym samym, dla naborów nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/18 i nr RPPD.08.02.02-IZ.00-20-002/18, zostaje odblokowany Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 oraz GWA2014EFS) od 23 do 24 października 2019 roku do godziny 15.00.

Przedłużenie naboru nie będzie skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców, ponieważ jest to II etap oceny pełnych wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły etap preselekcji. Zmiana obowiązuje od 22 października 2019 r.

Treść komunikatu (PDF 587 kB)

1.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz  Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu do pobrania (PDF 319 kB)

27.09.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o przedłużeniu terminu składania pełnych wniosków w ramach konkursu do dnia 11 października 2019 r. do godz. 15.00 i przedstawia zaktualizowany Regulamin konkursu. Regulamin zaktualizowano pod kątem zmian w Harmonogramie konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 867 kB)

13.09.2019

IOK informuje, iż dokonano zmiany  Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu w cz. C – Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 - projekty zintegrowane (EFRR), tryb konkursowy, II etap, PODDZIAŁANIE 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pełna treść komunikatu (PDF 584kB)

19.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku ze zmianą treści Załącznika nr 6 „Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS” oraz aktualizacją harmonogramu konkursu RPPD. 03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/18, dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu.
Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od 19 lipca 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 768 kB)

28.06.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informuje, iż termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do lipca 2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 460 kB)

31.05.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do czerwca 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 460 kB)

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

20.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFRR wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

11.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 306 kB)

 

11.02.2019

IOK informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Pełna treść komunikatu (PDF 655 kB)

01.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS. Zmiana dotyczy dokumentu nr 6 do części B.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

28.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy rodzajów inwestycji w zakresie EFRR, które mogą otrzymać wsparcie w ramach konkursu.

Pełna treść komunikatu (DF 464 kB)

Poleć innym: