Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

27.02.2017

Zakończony 15.05.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty" • Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

  22.06.2017

  Lista projektów (PDF, 371.27 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 31 marca 2017 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 15 maja 2017 do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to lipiec 2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 31.03.2017 r. (godz. 8:00) do 15.05.2017 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty w szczególności:

 • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 • pracodawcy i przedsiębiorcy,
 • jednostki naukowe w tym uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące kształcenia zawodowego, realizujące typy projektu nr: 2, 3, 4, 5 przewidziane w ramach Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1, określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane poniżej:

 • typ projektu nr 2:
 • Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności[1]:
 • wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji[2];
 • programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
 • poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);
 • staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);
 • pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych, także w zakresie przedmiotów zawodowych;
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego[3];
 • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
 • typ projektu nr 3:

Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

 • realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
 • typ projektu nr 4:

Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców

 • typ projektu nr 5:

Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 PLN w tym: 22 368 421 PLN ze środków EFS oraz 2 631 579 PLN ze środków budżetu państwa.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - zmiana z dnia 27.04.2017 (PDF 1 MB) - Komunikat dot. zmiany regulaminu (PDF 583 kB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Zał. 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 1 MB)
 2. Zał. 2 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 89 kB))
 3. Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 2.09 MB))
 4. Zał. 4 Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOCX 66 kB)
 5. Zał. 5 Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 317 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy:
 7. Zał. 7 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 267 kB)
 8. Zał. 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 68 kB)
 9. Zał. 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 72 kB)
 10. Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1 (DOC 773 kB)
 11. Zał. 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 180 kB)
 12. Zał. 12 Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017
 13. Zał. 13 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (PDF 520 kB)
 14. Zał. 14 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 562 kB)
 15. Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF 430 kB)
 16. Zał. 16 Standard organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP (DOC 382 kB)
 17. Zał. 17 Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020 (PDF 1.69 MB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 58 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 129 kB)

Załączniki do umowy

Aktualny wzór umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • email: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 209, -275, -285, -246, -235, -261 w godz. od 9.00 do 13.00

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl


[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c)

[2] Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej.

[3] Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R.

Komunikaty

25.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową (ostatnią) listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17, część IV przyjętą uchwałą Nr 309/4506/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 lipca 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 215 kB)

05.07.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1 (numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17) przyjętą uchwałą Nr 306/4404/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Treść komunikatu (PDF 452 kB)

27.06.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na lipiec 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

13.06.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1 (numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17) przyjętą uchwałą Nr 300/4271/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.
Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 2 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Treść komunikatu (DOC 453 kB)

11.06.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (DOC 390 kB)

24.05.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na czerwiec 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 329 kB)

09.05.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.1 przyjętą uchwałą Nr 291/4105/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 maja 2018 r. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 11 wniosków prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej.

Treść komunikatu (PDF 454 kB)

27.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na maj 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 329 kB)

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:
 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 253 kB)

27.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na kwiecień 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 330 kB)

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.
Pełna treść komunikatu (PDF 236 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

28.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na luty 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 329 kB)

07.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, w tym Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treśc komunikatu (PDF 419 kB)

14.09.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zmianie uległy Regulaminy konkursów w zakresie procedury odwoławczej. Zmiany dotyczą numeracji artykułów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz skrócenia terminów rozpatrzenia protestów.

Pełna treść komunikatu (PDF 347 kB)

25.05.2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (w tym Ogólnych warunków umów i Harmonogramu płatności).

Pełna treść komunikatu (PDF 77kB)

05.05.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała z dnia 18 kwietnia br.) zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
 2. Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy.
 3. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb).

Pełna treść komunikatu (PDF 413 kB)

27.04.2017

Instytucja Zarządzająca informuje iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 15 maja 2017 r.

Pełna treść komunikatu (PDF 583 kB)

Poleć innym: