Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

08.10.2018

Zakończony 31.12.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje dotyczące naboru znajdują się w zakładce "Komunikaty".

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

9 listopada 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2018 r. do 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 9 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do godziny 16:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
 • Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

 1. Kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
  • modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności,
  • wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania,
  • przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych.
 2. Audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

80 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 714 kB)

Wzory załączników

Formularz pomoc de minimis (XLSX 76 kB)

Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis (XLSX 83 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 40 kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 21 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością 9DOC 60 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 17 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1.25 MB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 424 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 555 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 275 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 18 kB)

Oświadczenie o skutkach niezachowania formy komunikacji (DOCX 73 kB)

Aktualny Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego (459 kB) (zmiana z 21.12.2018)

Aktualny Załącznik nr1b do Kontraktu Terytorialnego (PDF117 kB) (zmiana z 21.12.2018, wersja dostępna, bez podpisów)

Nieaktualny Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego (413 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania Wnioskodawców - część 1 z 31.10.2018 (PDF 474 kB)

Pytania Wnioskodawców - część 2 z 29.11.2018 (PDF 546 kB)

Pytania Wnioskodawców - część 3 z 18.12.2018 (PDF 456 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.3.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

 • tel. (85) 66 54 -326, -922 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

18.06.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów do 108,5 mln złotych. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone w ramach naboru, które zostały ocenione pozytywnie, otrzymają dofinansowanie.

Pełna treść komunikatu (PDF 415 kB)

Tabela "Efektywność kosztowa", na podstawie której przyznane zostały punkty w ramach 1 kryterium różnicującego/rozstrzygającego pn. Efektywność kosztowa (PDF 349 kB)

21.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż 18 grudnia 2018 r. zmieniony został Załącznik 1 b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

31.10.2018

Instytucja Organizująca Konkurs, w celu doprecyzowania sposobu wyliczenia punktów w kryterium różnicującym/rozstrzygającym nr 3 Lokalizacja inwestycji, załącza poniższą tabelę.

Wskaźniki dochodu podatkowego na 2017 (PDF 366 kB)

Poleć innym: