Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

21.10.2016

Zakończony 30.12.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16

02.01.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, że w ramach ogłoszonego naboru wpłynęły 86 wnioski o łącznej wartości dofinansowania ok. 114 mln PLN.

Uwaga! Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  24.05.2017

  Wynik naboru (PDF, 320.1 KB)

 • Wyniki oceny formalno - merytorycznej

  23.05.2017

  Lista projektów (PDF, 397.59 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

22 listopad 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 22 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 04 stycznia 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
 • Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

 1. Kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
  • modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności,
  • wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania,
  • przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych.
 2. Audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1.15 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 856 kB)

Wzory załączników

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) z instrukcją (DOCX 82 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOCX 68 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOCX 46 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX 112 kB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX 82 kB)

Oświadczenie o braku możliwości odzyskania pod. VAT (DOCX 258 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 908 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne obligatoryjne oraz merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 338 kB) - zmiana z dn. 05.01.2017 r.

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 345 kB)

5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne –Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące (PDF 333 kB)

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 832 kB)

Inne:

5.3.1 Przewodnik po kryteriach (PDF 889 kB)

Wzór etykiet na segregatory (5.3.1) (DOCX 85 kB)

Dokument Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności (PDF 4.14 MB)

Wskaźniki dochodu podatkowego na 2016 r. (PDF 403 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 15.11.2016 r. (PDF 291 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 28.11.2016 (PDF 382 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 01.12.2016 (PDF 542 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 20.12.2016 (PDF 333 kB)

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 22.12.2016 (PDF 217 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 5.3.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 386, - 311, - 921, - 927 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

5.01.2016

Komunikat dotyczący naboru

IOK informuje, że Uchwałą Nr 51/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. przyjęto zaktualizowane kryteria oceny formalno-merytorycznej w zakresie kryteriów formalnych obligatoryjnych oraz merytorycznych dopuszczających ogólnych (obligatoryjnych). Kryteria te mają charakter porządkujący i będą stosowane do oceny wniosków złożonych w ramach niniejszego konkursu.

Poleć innym: