Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

23.11.2018

Zakończony 30.04.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Typ projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia)

Numer naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-002/18





Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28 grudnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2019 r. do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 28 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 7 maja 2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów miast, miast i ich obszarów funkcjonalnych niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach PI 4a, 4b czy 4c:

Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia):

 • a) zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dokonywanie naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne;
 • b) budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;
 • c) wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) oraz pasażerów (np.: przystanki, wysepki);
 • d) budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego, np.:
  • zintegrowanych centrów przesiadkowych,
  • dróg rowerowych,
  • parkingów Park&Ride i Bike&Ride,
  • modernizacja lub budowa buspasów;
 • e) budowa systemu roweru publicznego;
 • f) Inteligentne Systemy Transportowe (wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej), w tym:
  • system centralnego sterowania ruchem drogowym oraz monitorowania ruchu drogowego (np.: sygnalizacja akustyczna, świetlna, znaki drogowe o zmiennej treści),
  • system zarządzania zdarzeniami i automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych,
  • system zarządzania miejscami parkingowymi i kontrola dostępu,
  • zintegrowany system elektronicznej obsługi podróżnych w transporcie publicznym: elektroniczny system informacji pasażerskiej (np. elektroniczne tablice informacyjne), elektroniczny system dystrybucji i identyfikacji biletów;
 • g) działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny, w szczególności publiczny transport miejski jako element kompleksowych projektów realizowanych w ramach przedmiotowego poddziałania;
 • h) inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (wydatki związane z tym zakresem mogą stanowić mniejszą cześć wydatków kwalifikowalnych projektu).

Szczegółowe warunki:

 • projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
 • modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być celem samym w sobie, ale musi przyczyniać się do zwiększania efektywności energetycznej systemu transportowego lub zmniejszania zatorów drogowych, poprawy dostępności i mobilności;
 • poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego), np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne;
 • preferowane będą projekty ujęte w strategiach klastrów energii wymienionych w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania w dokumentacji aplikacyjnej linku do strategii klastra energii.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

 • a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,
 • b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 638 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 500 kB)

Wzory załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 478 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 373 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 555 kB)

Inne załączniki:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, j.t.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 15 stycznia 2019 roku (PDF 269 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wplynęły do 1 marca 2019 roku (PDF 270 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 5.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

tel. (85) 66 54 -927, -988 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Komunikaty

01.10.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r. (uprzednio termin ustalono na wrzesień 2019 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 250 kB)

30.08.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów do 58 547 441,44 złotych. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone w ramach naboru, które zostaną ocenione pozytywnie, otrzymają dofinansowanie.

Treść komunkatu (PDF 246 kB)

30.08.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2019 r. (uprzednio termin ustalono na sierpień 2019 r.).

Pełna treść komunkatu (PDF 250 kB)

31.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że z uwagi na złożony charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych i skomplikowanych wyjaśnień i uzupełnień oraz inne czynniki niezależne od IOK termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2019 r. (uprzednio termin ustalono na lipiec 2019 r.).

Pełna treść komunkatu (PDF 250 kB)

6.05.2019

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 58 547 441,44 PLN.

15.01.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 30 kwietnia 2019 roku.

Pełna treść komunkatu (PDF 284 kB)

21.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż 18 grudnia 2018 r. zmieniony został Załącznik 1 b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Poleć innym: