Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

17.03.2023

Zakończony 21.04.2023

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjnej
Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF
Typ projektu: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)

Numer naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/23

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

3 kwietnia 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

21 kwietnia 2023 r. do 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: Generatora Wniosków Aplikacyjnych  w terminie od 3 kwietnia 2023 r. od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  i stowarzyszenia,
  • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno- prywatnych,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. wymiana nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną;
  2. wymiana nieefektywnego energetycznie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną;
  3. montaż lub modernizacja systemu zarządzania oświetleniem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej.

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 660 kB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania załączników (PDF 391 kB)

Wzory załączników

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (DOCX 53 kB)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (DOC 78 kB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DOC 77 kB)

Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (DOCX 42 kB)

Instrukcja do Formularza w zakresie ooś (PDF 687 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 709 kB)

Wzór Decyzji w sprawie dofinansowania (PDF 770 kB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 407 kB)

Regulamin KOP

Regulamin KOP (PDF 375 kB)

Inne załączniki:

Logotypy czarno-białe (JPG 58 kB) i kolorowe (JPG 276 kB)

Etykiety na segregatory (DOCX 122 kB)

Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego (PDF 460 kB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 06.04.2023 (PDF 250 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 30.03.2023 (PDF 178 kB)

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 22.03.2023 (PDF 183 kB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.3.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):   

  • tel. (85) 66 54 -386, -970, -326,  w godz. od 9.00 do 13.00.
  • e-mail konkursy.efrr@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działających w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@podlaskie.eu;

Komunikaty

30.06.2023

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z uwagi na wydłużenie terminu składania wniosków oraz ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień, termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2023 r. (uprzednio termin ustalono na czerwiec 2023 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 153 kB)

22.06.2023

Instytucja Organizująca Konkurs podaje do wiadomości Listę rankingową projektów - wyliczenie punktów w ramach kryterium Efektywność kosztowa projektu.

Lista rankingowa (PDF 121 kB)

31.05.2023

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie będzie prowadzona zgodnie z formułą określoną w § 10 ust. 1 lit. b Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekty EFRR), tj. każdy projekt w oparciu o wniosek zostanie poddany ocenie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji będących pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Treść komunikatu (PDF 187 kB)

24.04.2023

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 31 wniosków o łącznej wartości dofinansowania ok. 43 300 000,00 PLN.

13.04.2023

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców, Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godziny 15.00 (pierwotny termin wyznaczono na 19 kwietnia 2023 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 314 kB)

Poleć innym: