Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (typ projektu nr 5)

26.07.2019

Zakończony 27.09.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działania 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Numer naboru: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/19

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". • Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji

  02.03.2020

  Lista projektów (PDF, 383.02 KB)


Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 28 sierpnia 2019 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 27 września 2019 do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to maj 2020
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe
W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.1.3, w terminie od 28.08.2019 r. (godz. 8:00) do 27.09.2019 r. do godziny 15:00. Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 5: Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 i 10a do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

4 797 896,09 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 1.32 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 782 kB)
 2. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387.50 kB)
 3. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej (DOC 560 kB)
 4. Wzór karty oceny – etap negocjacji (DOCX 339.96 kB)
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.80 MB)
 6. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (PDF 1.47 MB)
 7. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 356 kB)\
 8. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) zmiana z 25.11.2019
  • Nieaktualny Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 361 kB)
 9. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 (87.31 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOCX 320 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. (PDF 1.04 MB)
 13. Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego (PDF 1.09 MB)

Zestaw logotypów monochrom EFS (JPG 57,49 kB)
Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 322 kB)                                                

Załączniki do umowy:

Aktualny wzór umowy wraz załącznikami 1-7 stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

tel. 85 66 54 254, 85 66 54 258, 85 66 54 281, 85 66 54 251,  85 66 54 273

Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl
Anna Ignatowicz, tel. (85) 66 54 258, e-mail anna.ignatowicz@wrotapodlasia.pl
Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,
Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,
Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258,
Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251.

e-mail: integracja.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

28.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia drugą, ostatnią część listy projektów wybranych do dofinansowania. IOK przedstawia również informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Pełna treść komunikatu (PDF 660 kB)

07.05.2020

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającego etapu oceny – etap negocjacji.

Treść komunikatu (PDF 367 kB)

27.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/19 został przesunięty na maj 2020 r.

Treść komunikatu (PDF 404 kB)

13.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

02.03.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/19.

Treść komunikatu (PDF 357 kB)

25.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od  22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)

23.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Pełna treść komunikatu (DOC 356 kB)

Poleć innym: