Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

31.08.2017

Zakończony 28.02.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działania 7.2 Rozwój usług społecznychPoddziałania, 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Numer naboru: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/17

Uwaga!

Komunikaty dotyczące naboru znajdują się w punkcie "Komunikaty".

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w ramach konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/17 nie wpłynął żaden wniosek, w związku z czym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.
Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 9 października 2017 od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 28 lutego 2018 do godziny 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to sierpień 2018

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 2.0.0, w terminie od 09.10.2017 r. (godz. 8:00) do 28.02.2018 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 5: Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 8 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: minimum 5% wydatków kwalifikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 1.09 MB) - zmiana z 29.12.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS. (DOC 1.41 MB)
 2. Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku pod względem technicznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 89 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (PDF 1.91 MB) - zmiana z 03.11.2017
 4. Wzór Karty oceny formalnej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 226 kB)
 5. Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 339 kB)
 6. Wzór Karty oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020. (DOC 179 kB)
 7. Wzór minimalnego zakresu umowy:
 8. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (PDF 267 kB)
 9. Wzór potwierdzenia złożenia dokumentacji. (DOC 69 kB)
 10. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. (DOC 73 kB)
 11. Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (DOC 98 kB)
 12. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług. (DOCX 73 kB)
 13. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014. (DOCX 59 kB) - zmiana z 29.12.2017
 14. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. (PDF 862 kB)
 15. Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego. (PDF 1.27 MB)

Zestaw logotypów monochromatycznych EFS (JPG 58 kB)

Zestaw logotypów kolorowych EFS (JPG 129 kB)                                             

Załączniki do umowy

Aktualny wzór umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

tel. 85 66 54 273, 85 66 54 258, 85 66 54 281,  85 66 54 251, 85 66 54 254

 • Anna Łukaszewska, tel. (85) 66 54 254, e-mail anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl
 • Anna Mieczkowska, tel. (85) 66 54 258, e-mail anna.mieczkowska@wrotapodlasia.pl
 • Ewa Fiedorczuk, tel. (85) 66 54 281,
 • Magdalena Chojnowska, tel. (85) 66 54 281,
 • Matylda Wochniak, tel. (85) 66 54 258,
 • Katarzyna Kulesza, tel. (85) 66 54 251,
 • Stanisława Polak, tel. (85) 66 54 273.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Komunikaty

04.07.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w ramach konkursu nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/17 nie wpłynął żaden wniosek, w związku z czym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

26.04.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:
 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 253 kB)

06.02.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległy:

 1. wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 2. wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.
Pełna treść komunikatu (PDF 236 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 28 lutego 2018 r.

Treść komunikatu (PDF 153 kB)

29.12.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, zmianie uległ Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 będący załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Treść komunikatu (PDF 300 kB)

29.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 29 grudnia 2017 r.

Treść komunikatu (PDF 156 kB)

07.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy zapisy minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, w tym Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treśc komunikatu (PDF 419 kB)

03.11.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu (PDF 332 kB)

16.10.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 30 listopada 2017 r. W związku z tym zmianie uległ również regulamin konkursu.

Treść komunikatu (PDF 156 kB)

14.09.2017

Instytucja Zarządzająca informuje, że zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie podanym w ponizszym komunikacie.

Pełna treść komunikatu (PDF 227 kB)

Poleć innym: