Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

30.10.2018

Zakończony 31.01.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typy projektu zintegrowanego:
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Numer naboru: NR RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18

Uwaga! Komunikaty i ważne informacje znajdują się w dziale "Komunikaty". 


 • Lista projektów wybranych do dofinansowania

  29.07.2020

  Wynik naboru (XLSX, 51.59 KB)Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: od 30 listopada 2018 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski:

Wnioski uproszczone: do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:30 (Komunikat z 14.01.2019)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin to maj 2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminu konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

W ramach konkursu nie przewiduje się podziału na rundy.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74 lok. 6 (Sekretariat, p. nr 1)
15-232 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od 30 listopada 2018r. od godziny 7:30 do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. w marcu 2019 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS instalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w 1 egzemplarzu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmujące typy właściwe dla danego funduszu. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

1. Projekt zintegrowany typu: Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujący typy właściwe dla danego funduszu zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wskazane poniżej:

W ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):

 • typ projektu nr 2:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych:

 • 2.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, w tym poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
 • 2.2) Działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2.3) Działania na rzecz usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym osób opuszczających ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze;
 • 2.4) Wsparcie w postaci rodzin wspierających oraz rozwój usług asystentury rodzinnej w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • 2.5) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi;
 • 2.6) Wsparcie rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
 • 2.7) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie udzielanego wsparcia.

W ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):

 • typ projektu nr 2:

Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W przypadku wyżej wymienionego przedsięwzięcia w ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR) dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

 

2. Projekt zintegrowany typu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane, obejmujący typy właściwe dla danego funduszu zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wskazane poniżej:

W ramach Poddziałania 7.2.2 (EFS):

 • typ projektu nr 1:

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

 • 1.1) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);
 • 1.2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • 1.3) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 1.4) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);
 • 1.5) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).
 • typ projektu nr 3:

Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 • typ projektu nr 4:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych.

 

W ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR):

 • typ projektu nr 1:

Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi;

W ramach typów projektów 1.1 oraz 2.5 Poddziałania 7.2.2 z możliwości otrzymania wsparcia wyłączone są podmioty i osoby otrzymujące ten sam zakres wsparcia w odpowiednich typach projektów w ramach Działania 9.1 (decyduje tożsamość czasowa realizacji projektu). Warunkiem zakwalifikowania osoby jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

W ramach opieki instytucjonalnej z EFS nie jest finansowane tworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca.

 • typ projektu nr 3:

Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć w ramach Poddziałania 8.4.2 (EFRR) dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • ­projekty nieobjęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód , maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych,
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 7 000 000,00 PLN, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramach EFS: 2 500 000,00 PLN, tj. 2 236 842,00 PLN ze środków EFS oraz 263 158,00 PLN z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramach EFRR: 4 500 000,00 PLN.

W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

IOK przewiduje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.

Nie określono minimalnej wartości projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - zmiana z 3.10.2019 (PDF 2.20 MB)

Załączniki:

 1. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zontegrowane złożone w ramach RPOWP 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
  • Nieaktualny Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty zintegrowane złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 1.53 MB)
 2. Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 267 kB)
 3. Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOCX 277 kB)
 4. Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych - zmiana z 26.11.2018 (DOC 356 kB)
  • Nieaktualna Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych (DOC 356 kB)
 5. Kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – projekty zintegrowane (EFS+EFRR), tryb konkursowy (PDF 1.85 MB)
 6. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej – I etap - zmiana z 26.11.2018 (DOC 825 kB)
  • Nieaktualny Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej – I etap (DOC 823 kB)

Dokumenty - EFS:

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS - zmiana z 30.04.2019 (PDF 1.62 MB)
  • Nieaktualny Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS (DOC 459 kB)
 2. Wzór Karty weryfikacji warunków formalnych wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 387 kB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansownie realizacji projektów wspólfinansowanych z EFS (DOC 1.65 MB) - zmiana z 3.10.2019
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (DOC 1.65 MB) (zmiana z 11.03.2019)
  • Nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (DOC 1.65 MB)
 4. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego (DOC 555 kB) z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 555 kB)
 5. Wzór Karty oceny – etap negocjacji wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (DOC 357 kB)
 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 16.03.2020 (wersja edytowalna, DOCX 538 kB)
  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami - zmiana z 16.03.2020 (tryb "rejestruj zmiany", PDF 1.49 MB)
 7. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) (PDF 279 kB) - zmiana 3.10.2019
  • Nieaktualny Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) (PDF 1.47 MB) (zmiana z 11.03.2019)
  • Nieaktualny Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS) (PDF 1.13 MB)
 8. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowane (DOC 354 kB)
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 374 kB) - zmiana z 22.11.2019
  • Nieaktualny wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (DOC 359 kB)
 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (DOC 490 kB)
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (DOC 59 kB)
 12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 608 kB)
 13. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (DOC 15 kB)

Dokumenty - EFRR:

  1. Instrukcja wypełniania załączników (PDF 724 kB) wraz z załącznikami:
  2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - EFRR - zmiana z 20.03.2019 (PDF 1.09 MB)
   • Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB) - zmiana 11.02.2019
   • Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego (PDF 1.36 MB)
  3. Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia wymogów formalnych II etap (PDF 203 kB) - zmiana 11.02.2019
   • Nieaktualna Lista sprawdzająca w zakresie spełnienia warunków formalnych II etap (PDF 210 kB)
  4. Kryteria wyboru projektów II etap EFRR (PDF 590 kB)
  5. Regulamin KOP (PDF 410 kB) - zmiana 11.02.2019
  6. Inne załączniki, w tym:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

 • Departament EFRR: tel. 85 66 54 319, - 979, - 325 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Departament EFS: tel. 85 66 54 231, -244, -245, 255, -219 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.
 • e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 661 15 38.

Komunikaty

30.04.2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, iż ze względu na ograniczenia związane ze stanem pandemii i związane z tym trudności w przeprowadzeniu negocjacji termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej w ramach II etapu projektów zintegrowanych został przesunięty na maj 2020 roku.

Treść komunikatu (PDF 457 kB)

26.03.2020

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji (w zakresie EFS) w ramach konkursu RPPD.07.02.02-IZ.00-20-002/18.

Treść komunikatu (PDF 298 kB)

16.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU) oraz Załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

02.03.2020

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia w ramach oceny formalno-merytorycznej wniosków pełnych EFRR został przesunięty na kwiecień 2020 r.

22.11.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik nr 9 B do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych. Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Nowy załącznik obowiązuje od 22.11.2019 roku.

Treść komunikatu (PDF 536 kB)

24.10.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Pełna treść komunikatu (DOC 356 kB)

3.10.2019

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin konkurs. Zaktualizowany został Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu z uzasadnieniem (PDF 966 kB)

4.09.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że termin składania pełnych wniosków w ramach naboru, zostaje wydłużony do dnia 31.10.2019 r. do godziny 15.00.

Komunikat (PDF 576 kB)

26.08.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w odpowiedzi na prośbę beneficjentów, dotyczącą przedłużenia terminu składania pełnych wniosków w ramach naboru RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18, termin składania pełnych wniosków zostaje wydłużony do dnia 30.09.2019 r. do godziny 15.00.

Komunikat (DOCX 103 kB)

19.07.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku ze zmianą treści Załącznika nr 6 „Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS” oraz aktualizacją harmonogramu konkursu RPPD. 07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/18, dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu.

Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od 19 lipca 2019 roku

Pełna treść komunikatu (PDF 762 kB)

31.05.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do lipca 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 461 kB)

30.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach EFS , tj. załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 370 kB)

26.04.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ załącznik nr 5 do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz załącznik nr 6 do tego Porozumienia, tj. Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Pełna treść komunikatu (PDF 297 kB)

29.03.2019

Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że termin oceny formalno-merytorycznej w ramach I etapu oceny został przedłużony do maja 2019 roku.

Pełna treść komunikatu (PDF 459 kB)

20.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFRR wraz z załącznikami.

Pełna treść komunikatu (PDF 184 kB)

11.03.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.1) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 306 kB)

11.02.2019

IOK informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Pełna treść komunikatu z wykazem zmian (PDF 464 kB)

01.02.2019

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS. Zmiana dotyczy dokumentu nr 6 do części EFS.

Pełna treść komunikatu (PDF 237 kB)

14.01.2019

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że z uwagi na prośby beneficjentów podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 31 stycznia 2019 r. W związku z tym zmianie uległ regulamin konkursu.

Treść komunikatu (DOCX 249 kB)

5.12.2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 15 stycznia 2019 roku. W związku z powyższym zmianie uległ regulamin konkursu.

Pełna treść komunikatu (PDF 805 kB)

26.11.2018

IOK informuje, iż dokonano zmiany  Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca wniosek uproszczony o dofinansowanie projektu zintegrowanego w zakresie spełnienia warunków formalnych oraz Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej I etap. Zmiana była konieczna z powodu pomyłek technicznych.

Pełna treść komunikatu (DOCX 246 kB)

Poleć innym: